Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7024
Title: Формування у студентської молоді міжетнічної толерантності
Other Titles: Формирование у студенческой молодежи межэтнической толерантности
Formation of interethnic tolerance in student youth
Authors: Щетініна, В. Ю.
Keywords: толерантність
міжетнічний
етнос
культура
студенти
освітній процес
система
викладач
анкетування
толерантность
межэтнический
этнос
культура
студенты
образовательный процесс
система
преподаватель
анкетирование
tolerance
interethnic
ethnicity
culture
students
educational process
system
teacher
questionnaire
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Щетініна В. Ю. Формування у студентської молоді міжетнічної толерантності : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / В. Ю. Щетініна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 65 с.
Abstract: У сучасному світі надзвичайно актуалізувалися питання формування міжетнічної толерантності. Особливо ця проблематика є важливою у студентському середовищі, яке прагне до мобільності, відкритості, самореалізації. Глобалізація світової освіти дає можливість реалізувати будь-яку форму навчання у різних країнах світу, але для цього необхідно знати і враховувати культуру країни, її історію, звичаї та традиції, ментальність народу. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу розкрито сутність понять «толерантність», «міжетнічна толерантність». Проаналізовано специфіку формування міжетнічної толерантності студентської молоді. У другому розділі описано комплекс заходів спрямованих на формування міжетнічної толерантності студентської молоді та перевірено його ефективність. У висновках доведено, що етнічна толерантність формується при поважному ставленні до чужої культури, історії та цінностей. А реалізація відповідного комплексу заходів (тестувань, обговорень міжетнічних проблем, аналізу педагогічних ситуацій, вивчення всесвітньої та національної історії) сприяла формуванню міжетнічної толерантності сучасного студентства. В современном мире очень актуализировались вопросы формирования межэтнической толерантности. Особенно эта проблематика важна в студенческой среде, которая стремится к мобильности, открытости, самореализации. Глобализация мирового образования позволяет реализовать любую форму обучения в разных странах мира, но для этого необходимо знать и учитывать культуру страны, ее историю, обычаи и традиции, ментальность народа. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников. Во введении определены основные определения исследования, доказана его актуальность, определены задачи и методы работы. В первой главе, на основе научно-педагогической литературы и действующих документов, регулирующих организация образовательного процесса раскрыта сущность понятий толерантность», «межнетничная толерантность». Проанализирована специфика формирования межэтнической толерантности студенческой молодежи. Во второй главе описан комплекс мер направленных на формирование межэтнической толерантности студенческой молодежи и проверена его эффективность. В выводах доказано, что этническая толерантность формируется при уважительном отношении к чужой культуре, истории и ценностям. А реализация соответствующего комплекса мероприятий (тестирований, обсуждений межэтнических проблем, анализа педагогических ситуаций, изучения всемирной и национальной истории) способствовала формированию межэтнической толерантности современного студенчества. In the modern world, the formation of interethnic tolerance has become extremely important. This issue is especially important in the student environment, which strives for mobility, openness, self-realization. Globalization of world education makes it possible to implement any form of education in different countries, but it is necessary to know and take into account the culture of the country, its history, customs and traditions, the mentality of the people. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of sources used. The introduction defines the main definitions of the study, proves its relevance, defines the objectives and methods of work. In the first section, on the basis of scientific and pedagogical literature and current documents governing the organization of the educational process, the essence of the concepts of "tolerance", "interethnic tolerance" is revealed. The specifics of the formation of interethnic tolerance of student youth are analyzed. The second section describes a set of measures aimed at forming interethnic tolerance of student youth and tested its effectiveness. The conclusions prove that ethnic tolerance is formed with respect for other people's culture, history and values. And the implementation of an appropriate set of measures (testing, discussion of interethnic issues, analysis of pedagogical situations, study of world and national history) contributed to the formation of interethnic tolerance of modern students.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7024
Appears in Collections:2021Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.