Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми в освітньому процесі закладу вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розкрито суть понять «обдарованість», «обдаровані діти», розкрито соціально-психологічні особливості обдарованих дітей; схарактеризовано складники роботи вчителя початкових класів з обдарованими учнями як виду професійно-педагогічної діяльності. Представлено аналіз стану проблеми підготовки вчителів початкових класів до роботи з обдарованими учнями в закладах вищої освіти України. Висвітлено досвід підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми на факультеті початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Презентовано авторську програму розвитку soft skills, необхідних майбутнім учителям початкових класів для роботи з обдарованими учнями. В квалификационной работе раскрыта суть понятий «одаренность», «одаренные дети», раскрыты социально-психологические особенности одаренных детей; охарактеризованы составляющие работы учителя начальных классов с одаренными учениками как вида профессионально-педагогической деятельности. Представлен анализ состояния проблемы подготовки учителей начальных классов к работе с одаренными учащимися в высших учебных заведениях Украины. Освещен опыт подготовки будущих учителей начальных классов к работе с одаренными детьми на факультете начального обучения ХНПУ имени Г. С. Сковороды. Представлена ​​авторская программа развития soft skills, необходимых будущим учителям начальных классов для работы с одаренными учащимися. In the qualification work the essence of the concepts "giftedness", "gifted children" is revealed, the social and psychological features of gifted children are revealed; the components of the work of primary school teachers with gifted students as a type of professional and pedagogical activity are characterized. An analysis of the state of the problem of preparing primary school teachers to work with gifted students in higher education institutions of Ukraine is presented. The experience of preparation of future primary school teachers to work with gifted children at the faculty of primary education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University is highlighted. The author's program of soft skills development, necessary for future primary school teachers to work with gifted students, is presented.
Опис
Ключові слова
обдарованість, обдаровані діти, вчитель початкових класів, професійна підготовка, м’які навички, одаренность, одаренные дети, учитель начальных классов, профессиональная подготовка, мягкие навыки, giftedness, gifted children, primary school teacher, professional training, soft skills
Цитування
Бобрик М. І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми в освітньому процесі закладу вищої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / М. І. Бобрик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 73 с. + дод.
Колекції