Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/698
Title: ГРА НА УРОКАХ ЯК МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
Other Titles: ИГРА НА УРОКАХ КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Authors: Назаренко, В. В.
Калашнікова, Л. М.
Keywords: ігрові методи навчання
дидактичні комп'ютерні ігри
активізація навчальної діяльності
математика
студентські роботи
игровые методы обучения
дидактические компьютерные игры
активизация учебной деятельности
математика
студенческие работы
game teaching methods
didactic computer games
intensification of learning activities
mathematics
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Назаренко В. В. Гра на уроках як метод організації навчання / В. В. Назаренко, Л. М. Калашнікова // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 15–17.
Abstract: В статті висвітлюється тема гри на уроках як методу організації навчання. У сучасній школі особливо гостро постає питання формування зацікавленого ставлення учня до вивчення певного предмета, зокрема математики. Серед різних шляхів активізації навчальної діяльності з математики найбільш актуальним є ігрові методи навчання з використанням комп’ютерів. Наведені результати наукового дослідження, яке підтвердило припущення про те, що реалізація ігрових методів навчання з використанням комп'ютера сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів та ефективності навчального процесу, а розроблений ігровий комплекс завдань дозволив перевірити педагогічні умови застосування дидактичних комп'ютерних ігор. В статье освещается тема игры на уроках как метода организации обучения. В школе особенно остро стоит вопрос формирования заинтересованного отношения ученика к изучению определённого предмета, в частности математики. Среди различных путей активизации учебной деятельности по математике наиболее актуальными являются игровые методы обучения с использованием компьютеров. Приведены результаты научного исследования, которое подтвердило предположение о том, что реализация игровых методов обучения с использованием компьютера способствует повышению познавательного интереса учащихся и эффективности учебного процесса, а разработанный игровой комплекс задач позволил проверить педагогические условия применения дидактических компьютерных игр.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/698
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Назаренко В. В., Калашнікова Л. М. Гра на уроках .pdf896.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.