Удосконалення формування управлінської культури керівника

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проведено теоретичне обґрунтування проблеми вдосконалення формування управлінської культури керівника, зокрема уточнено суть, структуру управлінської культури й моделі її формування. У практичному розділі синтезовано методики визначення рівня управлінської культури, проаналізовано її стан у базовому закладі освіти й на підставі отриманих діагностичних даних складено комплексно-цільову програму з удосконалення формування цього феномену. In the qualification work the theoretical substantiation of the problem of improving the formation of managerial culture of the head is carried out, in particular the essence, structure of managerial culture and models of its formation are specified. In the practical section the methods of determining the level of managerial culture are synthesized, its state in the basic educational institution is analyzed and on the basis of the received diagnostic data the complex-target program on improvement of formation of this phenomenon is made.
Опис
Ключові слова
управлінська культура, керівники, удосконалення формування, модель, managerial culture, leader, improvement of formation, model
Цитування
Островерх Р. М. Удосконалення формування управлінської культури керівника : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / Р. М. Островерх ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 58 с. : табл. + дод.
Колекції