СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою наукової статті є дослідження категорій кримінально-правового понятійного апарату з метою встановлення взаємозв’язку та співвідношення Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу України. Автор звертає увагу, що кримінально-правовий понятійний апарат охоплює всі інститути кримінального права, містить всі терміни, закріплені в Кримінальному кодексі України. Взаємозв’язок термінології Загальної та Особливої частин варто дослідити шляхом розподілу понять на категорії. У науковій роботі виділено такі категорії кримінально-правового понятійного апарату: терміни винятково Загальної частини; терміни, які використовуються лише в Особливій частині КК України; терміни, які застосовуються як у Загальній, так і в Особливій частині КК України. Окремо розглядаються категорії понятійного апарату Особливої частини КК України. Наголошується на тому, що в наукових працях розглядається питання вилучення понятійного апарату зі статей КК України, що, на думку автора, є неприпустимим. Правовий аналіз категорій понятійного апарату дозволяє зробити висновки, що термінологія Кримінального кодексу знаходить своє відображення в усіх розділах та не може бути виокремлена, оскільки має тісний взаємозв’язок між Загальною та Особливою частинами КК України. Целью научной статьи является исследование категорий уголовно-правового понятийного аппарата с целью установления взаимосвязи и соотношения Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Украины. Автор обращает внимание, что уголовно-правовой понятийный аппарат охватывает все понятия, закреплённые в Уголовном кодексе Украины, и является официальной терминологией. Взаимосвязь терминологии Общей и Особенной частей стоит исследовать путем распределения понятий на категории. В научной работе выделены следующие категории уголовно-правового понятийного аппарата: определения исключительно Общей части; определения, которые используются лишь в Особенной части КК Украины; определения, которые используются как в Общей, так и в Особенной части УК Украины. Отдельно рассматриваются категории понятийного аппарата Особенной части КК Украины. Акцентируется внимание на том, что в научных трудах рассматривается вопрос исключения понятийного аппарата из статей УК Украины, что, по мнению автора, является недопустимым. Правовой анализ категорий понятийного аппарата позволяет сделать выводы, что терминология Уголовного кодекса находит свое отражение во всех разделах и не может быть выделена, поскольку имеет тесную взаимосвязь между Общей и Особенной частями КК Украины. The purpose of the scientific article is research of categories criminally – legal concept vehicle with the purpose of establishment of intercommunication and correlation of General and Special parts of the Criminal code of Ukraine. An author pays attention, that criminally – a legal concept vehicle engulfs all institutes of criminal right, includes for itself all terms that fastened in the Criminal code of Ukraine. It costs to probe intercommunication of terminology of General and Special parts by distributing of concepts on a category. In the advanced study the followings categories are selected criminally – legal concept vehicle: terms exceptionally of General part; terms which are used only in Special part of the Criminal code of Ukraine; terms, which are used both in General and in Special part of the Criminal code of Ukraine. The categories of concept vehicle of Special part of the Criminal code of Ukraine are separately examined. Attention is accented on that in scientific labours the question of exception of concept vehicle is examined from the articles of the Criminal code of Ukraine, that in opinion of author is impermissible. The legal analysis of categories of concept vehicle allows to draw conclusion, that terminology of the Criminal code finds the reflection in all sections and it can not be selected, as has close intercommunication between General and Special parts of Criminal code of Ukraine.
Опис
Ключові слова
кримінально-правовий понятійний апарат, термін та термінологічний обіг КК України, співвідношення понятійного апарату частин КК України, взаємозв’язок понять між Загальною та Особливою частинами КК України, категорії понятійного апарату, уголовно-правовой понятийный аппарат, термины и терминологический оборот УК Украины, соотношения понятийного аппарата частей КК Украины, взаимосвязь понятий между Общей и Особенной частями УК Украины, категории понятийного аппарата, criminally is a legal concept vehicle, term and terminology turn of KK of Ukraine, correlation of concept vehicle of parts of KK of Ukraine, intercommunication of concepts, between General and Special parts of the Criminal code of Ukraine, category of concept vehicle
Цитування
Корабель М. Г. Співвідношення кримінально-правового понятійного апарату загальної та особливої частини кримінального кодексу України / М. Г. Корабель // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: Право. Харків : ХНПУ, 2021. – Вип. 34. – С. 102–108.