Небезпечні шкідники роду Горобина (Sorbus L.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. ДрагомановаПарк природи «Беремицьке» Національний педагогічний університет імені М.П.ДрагомановаПарк природи «Беремицьке»; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Анотація
В статті представлені результати досліджень щодо встановлення видового складу комплексу членисто- ногих – шкідників горобини роду Sorbus. Дослідження проводили впродовж кількох років у період з квітня по жовтень у зелених насадженнях на території м. Києва та Київської області. Було виявлено чотири групи шкідників: шкідники кореневої системи (6 видів), шкідники листків (18 видів), шкідники плодів (2 види), шкідники пагонів (4 види). Знайдено і визначено представників двадцяти дев’яти видів членистоногих класу Комахи (Insecta), які входять до 6 рядів та 1 вид акариформних кліщів (Acariformes, Arachnida). Найчисельнішими виявилися види комах-шкідників, представників ряду Coleoptera - 10 видів та Lepidoptera - 8 видів.Пошкодження горобини шкідниками мало чіткий мозаїчний характер і залежало від різних біотичних та абіотичних чинників навколишнього середовища. В статье представлены результаты исследований по установлению видового состава комплекса членистоногих – вредителей рябины рода Sorbus. Исследования проводились в течение нескольких лет в период с апреля по октябрь в зеленых насаждениях на территории Киева и Киевской области. Было обнаружено четыре группы вредоносников: вредители корневой системы (6 видов), вредители листьев (18 видов), вредители плодов (2 вида), вредители побегов (4 вида). Найдены и определены представители двадцати девяти видов членистоногих класса Насекомые (Insecta), которые входят в 6 рядов и 1 вид акариформных клещей (Acariformes, Arachnida). Самыми многочисленными выявились виды насекомых-вредителей, представителей ряда Coleoptera – 10 видов и Lepidoptera – 8 видов. Повреждение рябины вредителями имело четкий мозаичный характер и зависело от различных биотических и абиотических факторов окружающей среды. The article represents research findings as for the species composition identification of the arthropod-pests of the genus Sorbus. The study was conducted in the period from April to October during several years in greenery on the territory of Kyiv and the Kyiv region. Four groups of pests were distinguished: pests of root system (6 species), pests of leaves (18 species), pests of fruits (2 species), pests of sprouts (4 species). Twenty-nine species of arthropods of the hexapods (Insecta) which belong to the 6 numbers of plant groups and 1 species of acariform mites (Acariformes, Arachnida) were found and identified. The most numerous species were arthropod pests, the representatives of the order Coleoptera – 10 species – and Lepidoptera – 8 species. The physiological condition of plants was significantly worsened by the adverse impacts of critical environmental factors. The damage to rowan by pests had a clear mosaic character and depended on various biotic and abiotic environmental factors.
Опис
Ключові слова
біорізноманіття членистоногих, горобина, шкідливість, коренева система, листки, плоди, пагони, биоразнообразие членистоногих, рябина, вредность, корневая система, листья, плоды, побеги, arthropod groups biodiversity, rowan, harmfulness, root system, leaves,, fruits, sprouts
Цитування
Мельниченко Н. В. Небезпечні шкідники роду Горобина (Sorbus L.) / Н. В. Мельниченко, Н. П. Чепурна, О. Ю. Мухіна // Напрямки та перспективи розвитку Парку природи «Беремицьке»: тези. Міжнар. наук.-практ. інтернет - конф., Київ, 23 лют. 2021 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.] ; [укл.: А. В. Кравченко та ін] . – Київ : НПУ, 2021. – C. 90–93.