Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6893
Title: ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА НАДОМНОЇ РОБІТ ЯК НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 ЯК ШЛЯХ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ
Other Titles: ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ И НАДОМНОЙ РАБОТ КАК НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ В УКРАИНЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 КАК ПУТЬ К ВНЕДРЕНИЮ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
OF THE GENESIS OF LEGAL REGULATION OF REMOTE AND HOME WORK AS NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT IN UKRAINE DURING THE COVID-19 PANDEMIC AS A WAY TO INTRODUCING DECENT LABOR
Authors: Коваленко, О. О.
Keywords: дистанційна робота
надомна робота
гідна праця
нестандартні форми зайнятості
дистанционная работа
надомная работа
достойный труд
нестандартные формы занятости
remote work
home work
decent work
non-standard forms of employment
Issue Date: 21-Nov-2021
Publisher: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Citation: Коваленко О. О. Генеза правового регулювання дистанційної та надомної робіт як нестандартних форм трудової зайнятості в Україні у період пандемії COVID-19 як шлях до впровадження гідної праці / О. О. Коваленко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах : матеріали Регіональн. наук-практ. конф., Дніпро, 26 листоп. 2021 р. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро – 2021. – С. 281–285.
Abstract: Пандемія на коронавірусну хворобу (COVID-19), що охопила світ у 2020 р., не тільки змусила законодавця замислитись над необхідністю змін до чинного трудового законодавства України щодо регулювання нестандартних форм трудової зайнятості, яка, виникла ще з часів отримання Україною незалежності, але й реалізувати цю задумку. Зміни до трудового законодавства врахували теоретичні напрацювання вчених-трудовиків та юридичної практики та нарешті впорядкували дефініції надомної та дистанційної робіт у кодификованому акті. Крім заповнення прогалини правового регулювання на такому рівні, очевидно, що застосування надомної та дистанційної роботи, які вже зараз мають юридичний фундамент для свого застосування, стали тією рятувальною соломинкою, яка дозволила реалізовувати свої трудові здібності, своє право на працю і особисті здібності людини в нормальних - гідних умовах. Вони стали, подекуди, єдиною можливістю заробляти собі на життя працею, а не вмирати голодною смертю. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19), охватившая мир в 2020 г., не только заставила законодателя задуматься над необходимостью изменений в действующем трудовом законодательстве Украины относительно регулирования нестандартных форм трудовой занятости, возникшей еще со времен получения Украиной независимости, но и реализовать эту задумку. Изменения в трудовом законодательстве учли теоретические наработки ученых-трудовиков и юридической практики и наконец-то упорядочили дефиниции надомной и дистанционной работ в кодифицированном акте. Кроме заполнения пробелов правового регулирования на таком уровне, очевидно, что применение надомной и дистанционной работы, уже сейчас имеющих юридический фундамент для своего применения, стали той спасательной соломинкой, которая позволила реализовывать свои трудовые способности, свое право на труд и личные способности человека в нормальных - достойных условиях. Они стали, кое-где, единственной возможностью зарабатывать себе на жизнь трудом, а не умирать голодной смертью. The coronavirus disease (COVID-19) pandemic that swept the world in 2020 not only made the legislator think about the need for changes in the current labor legislation of Ukraine regarding the regulation of non-standard forms of employment. Changes in labor legislation have finally streamlined the definitions of home and remote work. Obviously, the use of home and remote work, which already now have a legal foundation for their application, has become the saving straw that allowed them to realize their labor abilities, their right to work as a person in normal, decent conditions. They have become, in some places, the only way to earn a living by working, and not to die of starvation.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6893
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.