Investigating the concept of “lightness” as reflected In the russian-speaking ukrainians’ linguistic consciousness

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Lesya Ukrainka Volyn (Eastern European) National University (EENU)
Анотація
The purpose of this study is to define and describe the semantic components of the verbalised concept “lightness” as a component of ludic competence in the linguistic consciousness of the Russian-speaking people from Eastern Ukraine. The main method of the research was a psycholinguistic experiment. The sample comprised 426 young people (aged 18–35), males and females being equally represented. Cluster analysis showed that the core of the concept “lightness” is represented by three semantic groups: “the quality being light and insignificant in weight and size…”, “the feeling of happiness and joyful ease”, “the feeling of freedom …, cheerfulness, excitement”. The last two clusters reveal the ambivalent nature of the concept “lightness”. The concept “lightness” is characterized by a large variety of peripheral clusters. The ones that are especially noteworthy are “insight” and “duality”. The former reflects the cognitive component of lightness, which accounts for 3 per cent. The latter reflects the concept’s ambivalent nature. Basically, the semantic content of the core of the word “lightness” does not depend on gender. The comparative analysis of the concept “lightness” in the linguistic consciousness of Ukrainian citizens and people living in Russia reveals its nationally-specific perception in the linguistic consciousness of Ukrainian people, which was reflected in the most frequent reaction “freedom”. Taken together, both samples share a number of common features: wide semantic scope; strong synonymic and weak antonymic connections between stimulus and reactions; positive emotional response to the stimulus. Finally, the results of the free word association test with the stimulus word “lightness” were successfully used to define more precisely and expand our understanding of “lightness” as a component of ludic competence taking into account both core and peripheral clusters. В статті виявлено та описано семантичні компоненти вербалізованого концепту «легкість», як компонента ігрової компетентності, в мовній свідомості російськомовних жителів Східної України. Основним методом дослідження був психолінгвістичний експеримент. Вибірку склало 426 респондентів молодого віку (18–35) у рівному співвідношенні чоловіків і жінок. Результати кластерного аналізу показали, що ядро концепту «легкість» представлено трьома семантичними групами: «властивість чогось легкого, незначного за вагою й розміром...», «почуття щастя й радісного спокою», «почуття свободи..., бадьорості, підйому». Два останніх кластери відображають амбівалентний характер концепту «легкість». Концепт «легкість» характеризується великою різноманітністю периферійних кластерів. Серед них заслуговують на увагу два кластери – «інсайт» і «дуальність». У першому відображена когнітивна складова легкості, яка склала 3%. У другому – амбівалентний характер концепту. Семантичне наповнення ядра слова «легкість» загалом не залежить від статевої належності. Порівняльний аналіз концепту «легкість» у мовній свідомості жителів України й жителів Росії дає змогу твердити про його національно-типологічне сприйняття в мовній свідомості жителів України, що знайшло своє втілення в найбільш високочастотній реакції «свобода». Загалом обидві вибірки характеризуються: широким семантичним спектром; сильними синонімічними та слабкими антонімічними зв'язками стимулу й реакцій; позитивними емоціями на стимул. Нарешті, результати вільного асоціативного експерименту зі стимулом «легкість» було успішно використано з метою смислового уточнення й розширення поняття «легкість» як компонента ігрової компетентності. В статье выявлено и описано семантические компоненты вербализованного концепта «легкость» как компонента игровой компетентности в языковом сознании русскоязычных жителей Восточной Украины. Основным методом исследования являлся психолингвистический эксперимент. Выборку составило 426 респондентов молодого возраста (18–35) в равном соотношении мужчин и женщин. Результаты кластерного анализа показали, что ядро ​​концепта «легкость» представлено тремя семантическими группами: «свойство чего-то легкого, незначительного по весу и размеру…», «чувство счастья и радостного покоя», «чувство свободы…, бодрости, подъема» . Два последних кластера отражают амбивалентный характер концепта «легкость». Концепт "легкость" характеризуется большим разнообразием периферийных кластеров. Среди них заслуживают внимания два кластера – «инсайт» и «дуальность». В первом запечатлена когнитивная составляющая легкости, которая составила 3%. Во втором – амбивалентный характер концепта. Семантическое наполнение ядра слова «легкость» в целом не зависит от половой принадлежности. Сравнительный анализ концепта «легкость» в языковом сознании жителей Украины и жителей России позволяет утверждать его национально-типологическое восприятие в языковом сознании жителей Украины, что нашло свое воплощение в наиболее высокочастотной реакции «свобода». В общем обе выборки характеризуются: широким семантическим спектром; сильными синонимическими и слабыми антонимическими связями стимула и реакций; положительными эмоциями в стимул. Наконец, результаты свободного ассоциативного опыта со стимулом «легкость» были удачно использованы в целях смыслового уточнения и расширения понятия «легкость» как компонента игровой компетентности.
Опис
Ключові слова
ludic competence, playfulness, ludic position, lightness, free word association test, linguistic consciousness, ігрова компетентність, грайливість, ігрова позиція, легкість, психолінгвістичний експеримент, вільний асоціативний експеримент, мовна свідомість, игровая компетентность, игривость, игровая позиция, легкость, психолингвистический эксперимент, свободный ассоциативный эксперимент, языковое сознание
Цитування
Gordienko-Mytrofanova I. Investigating the concept of “lightness” as reflected In the russian-speaking ukrainians’ linguistic consciousness / I. Gordienko-Mytrofanova, Yu. Kobzieva, К. Borokh // East European Journal of Psycholinguistics. – Vol. 7, № 1. – 2020. – Pр. 48–65.