PRAGMATIC POTENTIAL OF THE EXOPHORIC USE OF PERSONAL PRONOUNS IN TEXTS ON POLITICAL ISSUES

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця
Анотація
The pragmatic potential of exophoric reference by means is considered in the article personal pronouns in the Ukrainian language on the material of texts on socio-political subject matter. The nature of exophoric reference is generalized, its features are established use in the socio-political discourse in the projection on the use of Ukrainian personal pronouns, the prospects of further study of exo-chains for elucidation of the specifics of different discourses, languages, socio-cultural factors, etc. У статті розглянуто прагматичний потенціал екзофоричної референції засобами особових займенників в українській мові на матеріалі текстів на соціально-політичну тематику. Узагальнено природу екзофоричної референції, встановлено особливості її використання в соціально-політичному дискурсі в проєкції на вживання українських особових займенників, запропоновано перспективи подальшого вивчення екзо-ланцюжків задля з’ясування специфіки різних дискурсів, мов, соціально-культурних чинників тощо. В статье рассмотрен прагматический потенциал экзофорической референции средствами личных местоимений в украинском языке на материале текстов на социально-политическую тематику. Обобщена природа экзофорической референции, установлены особенности ее использование в социально-политическом дискурсе в проекции на употребление украинских личных местоимений, предложены перспективы дальнейшего изучения экзо-цепочек для уяснение специфики различных дискурсов, языков, социально-культурных факторов и т.д.
Опис
Ключові слова
linguistic pragmatic, exophoric reference, socio-political discourse, personal pronouns, cognitive accessibility, лінгвістична прагматика, екзофорична референція, соціально-політичний дискурс, особові займенники, когнітивна доступність, лингвистическая прагматика, экзофорическая референция, социально-политический дискурс, личные местоимения, когнитивная доступность
Цитування
Sazonova Ya. Pragmatic potential of the exophoric use of personal pronouns in texts on political issues / Ya. Sazonova // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Дон. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : ДонНУ, – 2021. – Вип. 41. – С. 225–244.