Розвиток промислової ентомології – нагальна потреба сьогодення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
Анотація
Актуальною залишається тривала підтримка лабораторних культур комах для проведення досліджень в різних напрямках біології та екології. Успішний розвиток практичного використання культур комах вимагає стабільного напрацювання великої кількості біоматеріалу і, отже, організації масового виробництва комах. Вагомим внеском у практику масового розведення комах є розроблені методи стандартизації тест-культур, метод безкасетного розведення зернової молі, теорія оптимізації конструювання обладнання для ентомологічної промисловості, імітаційно-аналітична модель масового виробництва комах. Актуальной остается длительная поддержка лабораторных культур насекомых для проведения исследований по разным направлениям биологии и экологии. Успешное развитие практического использования культур насекомых требует стабильной наработки большого количества биоматериала и, следовательно, организации массового производства насекомых. Важным вкладом в практику массового разведения насекомых разработаны методы стандартизации тест-культур, метод бескассетного разведения зерновой моли, теория оптимизации конструирования оборудования для энтомологической промышленности, имитационно-аналитическая модель массового производства насекомых. Long-term support of laboratory cultures of insects for research in various areas of biology and ecology remains relevant. The successful development of the practical use of insect crops requires the stable development of a large amount of biomaterial and, consequently, the organization of mass production of insects. Significant contributions to the practice of mass breeding of insects are developed methods of standardization of test crops, the method of cassette-free breeding of grain moths, the theory of optimization of equipment design for the entomological industry, simulation-analytical model of mass production of insects.
Опис
Ключові слова
комахи, зернова міль, розведення комах, промислова ентомологія, насекомые, зерновая моль, разведение насекомых, промышленная энтомология, insects, grain moth, industrial entomology
Цитування
Крутякова В. І. Розвиток промислової ентомології – нагальна потреба сьогодення / В. І. Крутякова, Т. Ю Маркіна // Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття : тези доп. наук. конф. / Ін-т зоології НАН України, Київ, 1-3 черв. 2021 р. – Київ, 2021. – С. 84.