До питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах україни XIX століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В.Остроградського; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Анотація
Розглядається питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах України XIX століття. Встановлено, що відповідно до циркулярів міністерства Російської імперії, яке опікувалося освітою, існували різні типи навчальних закладів. Освіта в них базувалася на принципах формальної освіти, тренування пам’яті за рахунок математичних наук та вивчення класичних мов. Основними іноземними мовами, що вивчалися, були стародавні (латинська та грецька) та «нові» (німецька, французька). З’ясовано, що розвиток методики викладання іноземних мов складався з чотирьох етапів, кожен із яких мав свої певні особливості. У статті схарактеризовано мету та завдання вивчення іноземних мов на кожному із цих етапів. Рассматривается вопрос изучения иностранных языков в учебных заведениях XIX века. Установлено, что согласно циркулярам министерства Российской империи, которое занималось образованием, существовали разные типы учебных заведений. Образование в них базировалось на принципах формального образования, тренировке памяти за счет математических наук и изучении классических языков. Основными иностранными языками, которые изучались, были древние (латинский и греческий) и «новые» (немецкий, французский). Выяснено, что развитие методики преподавания иностранных языков состояло из четырех этапов, каждый из которых имел свои определенные особенности. В статье охарактеризованы цели и задачи изучения иностранных языков на каждом из этих этапов. The issue of studying foreign languages ​​in educational institutions of Ukraine of the XIX century is considered. It is established that according to the circulars of the Ministry of Education of the Russian Empire, there were different types of educational institutions. Their education was based on the principles of formal education, memory training through mathematical sciences and the study of classical languages. The main foreign languages ​​studied were ancient (Latin and Greek) and "new" (German, French). It was found that the development of methods of teaching foreign languages ​​consisted of four stages, each of which had its own characteristics. The article describes the purpose and objectives of learning foreign languages ​​at each of these stages.
Опис
Ключові слова
освітня система України, навчальні заклади України ХІХ ст., мови стародавні класичні, нові мови, вивчення іноземних мов, методи вивчення іноземних мов, образовательная система Украины ХІХ ст., учебные заведения Украины, языки древние классические, новые языки, изучение иностранных языков, методы изучения иностранных языков, educational system of Ukraine, educational institutions of Ukraine XIX century, ancient classical languages, new languages, study of foreign languages, methods study of foreign languages
Цитування
Петренко Т. В. До питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах україни XIX століття / Т. В. Петренко // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. / Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України ; [редкол.: Н. І. Білик (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 2021. – № 4 (199). – С. 53–57.