Аспекти використання інформаційних технологій і дистанційного навчання під час світової пандемії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, Запоріжжя; видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розглядається роль інформаційних технологій, самостійного та дистанційного навчання у навчальному процесі середньої та вищої школи, наводяться форми та способи їх застосування, враховуються прикладні педагогічні програмні продукти, а також сукупність дидактичних засобів та методичних матеріалів, що підтримують навчальний процес. Описано перспективи та недоліки дистанційної освіти, де відбувається взаємодія потоків навчальної та організаційної інформації навчального процесу за допомогою віддаленого комп'ютера (сервера). Розглянуто особливості, основні засади та аспекти викладання дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що передбачає готовність викладача до такої форми навчального процесу, наявність у нього достатньої інформаційної культури. В статье рассматривается роль информационных технологий, самостоятельной и дистанционной учебы в учебном процессе средней и высшей школы, приводятся формы и способы их применения. Проанализированы информационные составляющие электронного учебно-методического комплекса, который является дидактической системой, в которой происходит взаимодействие между преподавателем и учениками, учитываются прикладные педагогические программные продукты, а также совокупность дидактических средств и методических материалов, поддерживающих учебный процесс. Описаны перспективы и недостатки дистанционного образования, где происходит взаимодействие потоков учебной и организационной информации учебного процесса с помощью удаленного компьютера (сервера). Рассмотрены особенности, основные принципы и аспекты преподавания дисциплин с использованием информационно-коммуникационных технологий, что предполагает готовность преподавателя к такой форме учебного процесса, наличие у него достаточной информационной культуры. The article examines the role of information technology, independent and distance learning in the educational process of secondary and higher education, the forms and methods of their application are given .. The informational components of the electronic educational-methodical complex, which is a didactic system in which interaction takes place between the teacher and students, are analyzed. applied pedagogical software products are taken into account, as well as a set of didactic tools and methodological materials that support the educational process. The prospects and disadvantages of distance education are described, where the flows of educational and organizational information of the educational process interact with the help of a remote computer (server). The features, basic principles and aspects of teaching disciplines using information and communication technologies are considered, which implies the readiness of the teacher for this form of the educational process, the presence of a sufficient information culture
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, навчальний процес, дистанційна освіта, вища школа, віртуальна освіта, інтернет, процес навчання, інформаційний простір, самостійна підготовка, інформація, информационно-коммуникационные технологии, учебный процесс, дистанционное образование, высшая школа, виртуальное образование, интернет, процесс обучения, информационное пространство, самостоятельная подготовка, информация, information and communication technologies, educational process, distance education, higher school, virtual education, Internet, learning process, information space, independent training, information
Цитування
Аспекти використання інформаційних технологій і дистанційного навчання під час світової пандемії / С. О. Доценко, Н. В. Овчар, М. В. Титарчук, О. О. Чепелєв // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : Гельветика, – 2021. – Вип. 74, Т. 1. – С. 76–80.