Time-management techniques for studying English

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Анотація
Time-management is a modern field in modern management theory. It is based on a set of different techniques which help to plan, organize person`s professional activities, to use rationally and effectively work and leisure time. Moreover, the study of the time-management foundations has great prospects for improving knowledge in the field of education, because a properly formulated goal creates steps to achieve it. So this is a big step towards achieving the goal. Тайм-менеджмент – сучасна галузь сучасного менеджменту теорія. В його основі лежить комплекс різноманітних прийомів, які допомагають планувати, організовувати професійну діяльність людини, раціонально та ефективно працювати та відпочивати. Крім того, вивчення часу-основи управління має великі перспективи для вдосконалення знань у галузі освіти, оскільки правильно сформульована мета породжує кроки до її досягнення. Тож це великий крок до досягнення мети. Тайм-менеджмент — новое направление в современном менеджменте теория. Он основан на комплексе различных методик, помогающих планировать, организовывать профессиональную деятельность человека, рационально и эффективно работать и отдыхать. Кроме того, изучение времени Основы управления имеют большие перспективы для совершенствования знаний в сфере образования, ведь правильно сформулированная цель создает шаги для ее достижения. Так что это большой шаг к достижению цели.
Опис
Ключові слова
time management, english language, modern management, education, higher educational institutions, тайм-менеджмент, англійська мова, сучасний менеджмент, освіта, вищі навчальні заклади, тайм-менеджмент, английский язык, современный менеджмент, образование, высшие учебные заведения
Цитування
Martyniuk А. Time-management techniques for studying English / А. Martyniuk // Формування професійної еліти країни : нові ідеї, нові можливості : зб. тез доп. VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Харків, 27 трав. 2021 р. / Харків.торговельно-економ. коледж Київ. нац. торговельно-економ. ун-ту ; [за заг. ред. Л. О. Радченко]. - Харків : Інтернет-видання ХТЕК КНТЕУ, 2021. - С. 139-142.