Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6747
Title: Досвід упровадження «ініціативи досконалості» у ФРН як інструменту покращення якості німецької університетської освіти і науки
Other Titles: Опыт внедрения «инициативы совершенства» в ФРГ как инструмента улучшения качества немецкого университетского образования и науки
Experience of implementing the "initiative of excellence" in Germany as a tool to improve the quality of German university education and science
Authors: Черкашин, С. В.
Keywords: Ініціатива досконалості
німецькі університети
університетська освіта
"університети досконалості"
Инициатива совершенства
немецкие университеты
университетское образование
"университеты совершенства"
Іnitiative of excellence
German universities
University education
"universities of excellence"
Issue Date: 2020
Publisher: ГО «Південна фундація педагогіки»
Citation: Черкашин С. В. Досвід упровадження «ініціативи досконалості» у ФРН як інструменту покращення якості німецької університетської освіти і науки / С. В. Черкашин // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ конф., Одеса, 18–19 груд. / ГО «Півден. фундація педагогіки». – Одеса : Південна фундація педагогіки, 2020. – Ч. 2. – С. 118–122.
Abstract: Автором було проаналізовано досвід упровадження однієї з реформ федерального уряду Німеччини середині 2000-х р. – «Ініціативи досконалості». Реформа передбачала посилення стратифікації і диверсифікації університетської галузі, зокрема через створення в ній конкурентного середовища, стимулювання боротьби за державні кошти, кошти фондів і третіх осіб і в решті решт так званих «елітних університетів або університетів досконалості». Автором был проанализирован внедрение одной из реформ федерального правительства Германии в середине 2000-х г. – «Инициативы совершенства». Реформа предусматривала усиление стратификации и диверсификации университетской отрасли, в том числе через создание в ней конкурентной среды, стимулирование борьбы за государственные средства, средства фондов и третьих лиц и в конце концов так называемых"элитных университетов или университетов совершенства". The author analyzed the experience of implementing one of the reforms of the German federal government in the mid-2000s - "Initiatives of Excellence". Reform provided for the strengthening of stratification and diversification of the university field, in particular through the creation of a competitive environment in it, stimulating the struggle for public funds, funds and third parties and, in the end, the so-called "Elite universities or universities of excellence."
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6747
Appears in Collections:Кафедра німецької філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.