Математична логіка і теорія алгоритмів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник дозволяє ознайомити студентів з цілями, змістом, вимогами щодо сформованості рівнів навчальних досягнень з предмету, формами і методами контролю навчально-пізнавальної діяльності; містить необхідні для самостійної роботи варіанти завдань з різних розділів курсу математичної логіки і теорії алгоритмів з метою повторення, узагальнення й систематизації знань, що сприятиме покращенню професійної підготовки майбутніх учителів. Посібник може використовуватись як у навчальному процесі педагогічного ЗВО у вивченні математичної логіки і теорії алгоритмів, так і для самоосвіти студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних ЗВО. Учебно-методическое пособие позволяет ознакомить студентов с целями, содержанием, требованиями, касающимися сформированности уровней учебных достижений по предмету, формам и методам контроля учебно-познавательной деятельности; содержит необходимые для самостоятельной работы варианты задач из разных разделов курса математической логики и теории алгоритмов с целью повторения, обобщения и систематизации знаний, что будет способствовать улучшению профессиональной подготовки будущих учителей. Пособие может использоваться как в учебном процессе педагогического вуза по изучению математической логики и теории алгоритмов, так и для самообразования студентов естественно-математических специальностей педагогических вузов. The educational-methodical manual allows to acquaint students with the goals, content, requirements regarding the formation of the levels of educational achievements in the subject, forms and methods of monitoring educational and cognitive activity; contains variants of tasks necessary for independent work from different sections of the course of mathematical logic and the theory of algorithms in order to repeat, generalize and systematize knowledge, which will help improve the professional training of future teachers. The manual can be used both in the educational process of a pedagogical university for the study of mathematical logic and the theory of algorithms, and for self-education of students of natural and mathematical specialties of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
математична логіка, теорія алгоритмів, навчально-методичний комплекс, середня освіта, математика, математическая логика, теория алгоритмов, учебно-методический комплекс, среднее образование, математика, mathematical logic, theory of algorithms, training and metodology complex, secondary education, maths
Цитування
Дейніченко Т. І. Математична логіка і теорія алгоритмів : навч.-метод. комплекс для бакалаврантів фіз.-матем. ф-ту спец. «014 Середня освіта (матем.)» / Т. І. Дейніченко, Г. В. Дейниченко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 45 с.