Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6731
Title: Життєвотворчий потенціал майбутнього вчителя як рушійна сила розвитку педагогічної науки
Other Titles: Жизненнотворческий потенциал будущего учителя как движущая сила развития педагогической науки
The life-creative potential of the future teacher as a driving force for the development of pedagogical science
Authors: Радченя, І. В.
Keywords: життєвотворчий потенціал
майбутній учитель
розвиток
підготовка
формування
жизненнотворческий потенциал
будущий учитель
развитие
подготовка
формирование
life creative potential
future teacher
development
training
formation
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Радченя І. В. Життєвотворчий потенціал майбутнього вчителя як рушійна сила розвитку педагогічної науки / І. В. Радченя // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 квіт. 2017 / Харків. нац. пед. ун-т [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 76–78.
Abstract: У тезах проаналізовано життєвотворчий потенціал майбутнього вчителя як рушійної сили розвитку педагогічної науки. Розглянуто сутність понять «розвиток» та «життєвотворчий потенціал». Великого значення набуває формування життєвотворчого потенціалу в процесі підготовки майбутніх учителів, тому висуваються певні вимоги до майбутніх педагогів. Звернено увагу на завдання викладачів педагогічних ВНЗ, які готують майбутніх спеціалістів, що вміло володітимуть життєвотворчим потенціалом та застосовуватимуть його у своїй практичній діяльності. В тезисах проанализирован жизненнотворческий потенциал будущего учителя как движущей силы развития педагогической науки. Рассмотрена сущность понятий «развитие» и «жизненнотворческий потенциал». Большое значение приобретает формирование жизненнотворческого потенциала в процессе подготовки будущих учителей, поэтому выдвигаются определенные требования к будущим педагогам. Обращено внимание на задачи преподавателей педагогических вузов, которые готовят будущих специалистов, умело владеющих жизненнотворческим потенциалом и применять его в своей практической деятельности. The article depicts future teacher’s life creating potential as a motivating force for pedagogical science development. The essence of the concepts of «development» and «life creating potential» has been defined. The formation of life creating potential in the process of future teachers’ training is of great importance, therefore, specific requirements for future teachers are put forward. The attention in the article has been given to the tasks to teachers of the higher pedagogical establishments, as they train future professionals to expertly use their life creating potential and apply it in their practical activities.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6731
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.