Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6698
Title: Духовно-моральні константи у контексті спілкування студентів у соціальних мережах
Other Titles: Духовно-нравственные константы в контексте общения студентов в социальных сетях
Spiritual and moral constants in the context of students' education in social fences
Authors: Ворожбіт-Горбатюк, В. В.
Keywords: духовно-моральні константи
спілкування
соціальні мережі
студенти
духовно-нравственные константы
общение
социальные сети
студенты
spiritual and moral constants
communication
social networks
students
Issue Date: 2019
Publisher: Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Citation: Ворожбіт-Горбатюк В. В. Духовно-моральні константи у контексті спілкування студентів у соціальних мережах / В. В. Ворожбіт-Горбатюк // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 406–411.
Abstract: У статті проаналізовано духовно-моральні константи у контексті спілкування студентів у соціальних мережах. Соціальна мережа – це віртуальне об’єднання людей для обміну певною інформацією. Аналіз впливу соціальних мереж на якість життя людини здійснюється на багатьох рівнях різними академічними галузями. Сьогодення свідчить про те, що соціальні мережі частіше стають епіцентром для розв’язання різних соціальних проблем, висвітлюють роботу організацій, показують як досягають успіху на шляху до власних цілей окремі особистості. В статье проанализированы духовно-нравственные константы в контексте общения студентов в социальных сетях. Социальная сеть – это виртуальное объединение людей для обмена определенной информацией. Анализ влияния социальных сетей на качество жизни человека осуществляется на многих уровнях разными академическими отраслями. Сегодняшний день свидетельствует о том, что социальные сети чаще становятся эпицентром для решения различных социальных проблем, освещают работу организаций, показывают как преуспевают на пути к собственным целям отдельные личности.The article analyzes the spiritual and moral constants in the context of students' communication in social networks. A social network is a virtual association of people to share certain information. Analysis of the impact of social media on people's quality of life is carried out on many levels by different academic disciplines. Today's evidence is that social media are increasingly becoming an epicentre for addressing various social issues, highlighting the work of organisations, showing how individuals are succeeding in their own goals.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6698
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ворожбіт-Горбатюк В. В..pdf311.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.