Вплив фiзичних вправ на формуання гармонiйної особистостi

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто вплив фiзичних вправ на формуання гармонiйної особистостi. Цілісність людської особистості проявляється у взаємозв'язку та взаємодії психічних та фізичних сил організму. Гармонія цих сил підвищує резерви здоров’я, створює умови для творчого самовираження у різних галузях нашого життя. Активна та здорова людина надовго зберігає молодість, продовжуючи творчу діяльність, не дозволяючи "душі лінуватися". В статье рассмотрено влияние физических упражнений на формирование гармоничной личности. Целостность человеческой личности проявляется во взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония этих сил повышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в разных сферах нашей жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая творческую деятельность, не позволяя душе лениться. The article deals with the influence of physical exercise on the formation of a harmonious personality. The integrity of the human personality is manifested in the interrelation and interaction of the mental and physical forces of the body. The harmony of these forces increases the reserves of health, creates conditions for creative self-expression in different spheres of our lives. Active and healthy person keeps his youth for a long time, continuing creative activity, not allowing the soul to be lazy.
Опис
Ключові слова
фiзичнi вправи, гармонiя, емоції, студентські роботи, физические упражнения, гармония, эмоции, студенческие работы, physical exercise, harmony, emotions, student work
Цитування
Онищенко, І. В. Вплив фiзичних вправ на формуання гармонiйної особистостi / І. В. Онищенко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 312–315.