Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/669
Title: АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Other Titles: АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Authors: Рибалко, Л. С.
Keywords: вчителі
професійна самореалізація
післядипломна освіта
акмеологічна грамотність
методична робота вчителів
учителя
профессиональная самореализация
последипломное образование
акмеологическая грамотность
методическая работа учителей
teachers
professional self-realization
postgraduate education
acmeologic literacy
methodical work of teachers
Issue Date: 16-Sep-2016
Publisher: Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т»
Citation: Рибалко Л. С. Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доп. та повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16 верес. 2016 р.) / Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», каф. соціол. і соц. роботи ; [за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора]. – Ужгород : [б. в.], 2016. – С. 155–156.
Abstract: З позиції акмеологічного підходу суттєво важливою є післядипломна освіта вчителів, які підвищують кваліфікацію, набувають нових спеціалізацій у педагогічній діяльності, поєднують педагогічну та управлінську діяльності. Професійна зрілість учителя виявляється завдяки досягненням у практичній діяльності, а саме: розробці нових авторських навчальних програм, засвоєнню нових освітніх програм профільного навчання, упровадженню інноваційних технологій у педагогічний процес, вихованню життєво необхідних якостей школярів. По суті професійна самореалізація вчителя є не лише показником його фахової зрілості, але й показником успішності школярів, їхньої підготовленості до вибору професії та життєвого самовизначення. С позиции акмеологического подхода существенно важным является последипломное образование учителей,которые повышают квалификацию, приобретают новые специализации в педагогической деятельности, сочетают педагогическую и управленческую деятельности. Профессиональная зрелость учителя проявляется благодаря достижениям в практической деятельности, а именно: разработке новых авторских учебных программ, усвоению новых образовательных программ профильного обучения, внедрению инновационных технологий в педагогический процесс, воспитанию жизненно необходимых качеств школьников. По сути профессиональная самореализация учителя является не только показателем его профессиональной зрелости, но и показателем успешности школьников, их подготовленности к выбору профессии и жизненному самоопределению.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/669
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рибалко Л. С.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.