Обґрунтування змісту освітнього компонента «професійні ризики в соціальній роботі» в системі професійної підготовки фахівців соціальної галузі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка»; Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті доведено, що здатність фахівця соціальної галузі до профілактики ризиків у професійній діяльності з метою збереження працездатності, індивідуального й професійного здоров’я є невід’ємним компонентом його професійної компетентності, здатності до сталого професійного розвитку. Відповідно до мети статті обґрунтовано зміст освітнього компонента «Професійні ризики в соціальній роботі» в системі професійної підготовки фахівців соціальної галузі, що передбачає ознайомлення з теоретичними засадами й практичними аспектами профілактики ризиків у соціально-педагогічній діяльності й сприяє формуванню ризикологічної компетентності майбутніх фахівців соціальної галузі, умінь і навичок попередження професійних ризиків, збереження здоров’я, працездатності та мотивації праці. В межах теоретичного модулю доцільним є вивчення тем: «Професійні ризики в соціально-педагогічній роботі як науково-практична проблема», «Види умов праці та їх вплив на здоров’я людини», «Професійні ризики соціального педагога та працівника», «Вплив ризиків на професійне здоров’я фахівця соціальної галузі», «Професійний розвиток фахівця соціальної сфери. Відхилення у професійному розвитку», «Професійна зрілість. Рух у професії»,«Управління ризиками. Основи ризик-менеджменту». Практичний модуль передбачає ознайомлення з темами: «Методика попередження ризиків діяльності фахівця соціальної сфери під час роботи з окремими категоріями клієнтів», «Проблема профілактики руйнівних комунікацій», «Профілактика деструкції професійного самоствердження та демотивації продуктивності праці», «Стрес у професійній діяльності фахівця соціальної сфери», «Синдром професійного вигорання як чинник ризику соціально-педагогічної професії», «Профілактика та психологічна корекція професійного вигорання фахівця соціальної галузі», «Форми та методи роботи з профілактики та корекції професійного вигорання фахівця соціальної сфери», «Психогігієна праці соціального педагога та працівника», «Самоменеджмент та техніки саморегуляції у діяльності фахівця соціальної галузі». Досвід впровадження курсу в освітній процес підтвердив підвищення рівня ризикологічної компетенції майбутніх фахівців соціальної галузі як невід’ємної складової їхньої професійної компетентності. В статье доказано, что способность специалиста социальной отрасли к профилактике рисков в профессиональной деятельности с целью сохранения трудоспособности, индивидуального и профессионального здоровья является неотъемлемым компонентом его профессиональной компетентности, устойчивого профессионального развития. Согласно цели статьи обосновано содержание образовательного компонента «Профессиональные риски в социальной работе» в системе профессиональной подготовки специалистов социальной отрасли, что предусматривает ознакомление с теоретическими основами и практическими аспектами профилактики рисков в социально-педагогической деятельности и способствует формированию рискологической компетентности будущих специалистов социальной отрясли, навыков предупреждения профессиональных рисков, сохранения здоровья, трудоспособности и мотивации труда. В рамках теоретического модуля целесообразно изучение тем: "Профессиональные риски в социально-педагогической работе как научно-практическая проблема", "Виды условий труда и их влияние на здоровье человека", "Профессиональные риски социального педагога и работника", "Влияние рисков на профессиональное здоровье специалиста социальной отрасли" , «Профессиональное развитие специалиста социальной сферы. Отклонения в профессиональном развитии», «Профессиональная зрелость. Движение в профессии», «Управление рисками. Основы риск-менеджмента». Практический модуль предусматривает ознакомление с темами: «Методика предупреждения рисков деятельности специалиста социальной сферы при работе с отдельными категориями клиентов», «Проблема профилактики разрушительных коммуникаций», «Профилактика деструкции профессионального самоутверждения и демотивации производительности труда», «Стресс в профессиональной деятельности специалиста социальной сферы», «Синдром профессионального выгорания как фактор риска социально-педагогической профессии», «Профилактика и психологическая коррекция профессионального выгорания специалиста социальной отрасли», «Формы и методы работы по профилактике и коррекции профессионального выгорания специалиста социальной сферы», «Психогигиена труда социального педагога и работника», «Самоменеджмент и техника саморегуляции в деятельности специалиста социальной отрасли». Опыт внедрения курса в образовательный процесс подтвердил повышение уровня рискологической компетенции будущих специалистов социальной отрасли как неотъемлемой составляющей их профессиональной компетентности. The article proves that the ability of a social worker to prevent risks in professional activities in order to maintain ability to work, individual and occupational health is an integral component of his professional competence, ability to sustainable professional development. According to the purpose of the research, the content of the educational component "Professional risks in social work" in the system of professional training of social workers has been substantiated. The course provides acquaintance with theoretical principles and practical aspects of risk prevention in socio-pedagogical activities and promotes formation of risk competence of future social workers, development of skills and abilities to prevent occupational risks, maintain health, efficiency and motivation. Within the theoretical module it is advisable to study the topics: "Professional risks in socio-pedagogical work as a scientific and practical problem", "Types of working conditions and their impact on human health", "Professional risks of social teachers and workers", "Impact of risks on the professional health of a social worker", "Professional development of the specialist in the social field. Deviations in professional development", "Professional maturity. Movement in the profession", "Risk management. Fundamentals of risk management". The practical module provides acquaintance with the following topics: "Methods of preventing the risks of a social worker when working with certain categories of clients", "The problem of prevention of destructive communications", "Prevention of destruction of professional self-affirmation and demotivation of labor productivity", "Stress in professional activity of a social worker", "Professional burnout syndrome as risk factor of socio-pedagogical profession", "Prevention and psychological correction of professional burnout of a social worker", "Forms and methods of work on prevention and correction of professional burnout of a social worker", "Psychohygiene of social pedagogue and worker", "Self-management and self-regulation techniques in the activities of a specialist in the social field". The experience of course introducing into the educational process confirmed increase in the level of risk competence of future specialists in the social field as an integral part of their professional competence.
Опис
Ключові слова
ризик, професійний ризик, професійна компетентність, сталий професійний розвиток, професійна підготовка, фахівці соціальної галузі, риск, профессиональный риск, профессиональная компетентность, устойчивое профессиональное развитие, профессиональная подготовка, специалисты социальной отрасли, risk, professional risk, professional competence, sustainable professional development, professional training, specialists in the social field
Цитування
Кабусь Н. Обґрунтування змісту освітнього компонента «професійні ризики в соціальній роботі» в системі професійної підготовки фахівців соціальної галузі / Н. Кабусь, Т. Погребняк // Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвуз. зб. наук пр. молодих вчених / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Пантюк М П. (голов. ред. та ін.]. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 41, т. 1. – С. 282–288.
Колекції