СПЕЦКУРС У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т»
Анотація
Важливою умовою формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп є поєднання комплексної підготовки на основі базових дисциплін, що викладаються у вищому навчальному закладі, й спеціальної підготовки, основу якої складає спецкурс "Актуальні питання сталого розвитку соціальних груп", що має низку переваг як у змістовному, так і процесуальному аспектах порівняно з іншими формами організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. Важным условием формирования готовности будущих специалистов социальной сферы к устойчивому развитию социальных групп является сочетание комплексной подготовки на основе базовых дисциплин в высшем учебном заведении и специальной подготовки, основу которой составляет спецкурс "Актуальные вопросы устойчивого развития социальных групп", который имеет ряд преимуществ как в содержательном, так и процессуальном аспектах по сравнению с другими формами организации учебного процесса в вузе.
Опис
Ключові слова
майбутні фахівці, соціальні педагоги, професійна підготовка, соціальні групи, сталий розвиток, будущие специалисты, социальные педагоги, профессиональная подготовка, социальные группы, устойчивое развитие, future specialists, social educators, professional training, social groups, sustainability
Цитування
Кабусь Н. Д. Спецкурс у системі підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп / Н. Д. Кабусь // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доп. та повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 16 верес. 2016 р. / Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», каф. соціол. і соц. роботи ; [за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора]. – Ужгород : [б. в.], 2016. – С. 69–71.