Аксіологічні особливості інтернет-форумів (на матеріалі форумів "Теревені", "Дівочі посиденьки")

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В дослідженні розглянуто теоретичну базу аксіологічних особливостей; знайдено особливості на різних мовних рівня (фонографічному, фонетичному, граматичному) на інтернет-форумах («Теревені», «Дівочі посиденьки»); порівняно та проаналізувано оцінне ставлення користувачів. Граматичні засоби та використання користувачами слів з оцінним значенням для вираження свого ставлення, хоч і неунормовані, але саме вони створюють уяву про настрій, з яким пише користувач та, можливо, додають певної легкості, доступності у спілкуванні, або навіть колориту. В исследовании рассмотрена теоретическая база аксиологических особенностей; найдены особенности на разных языковых уровнях (фонографическом, фонетическом, грамматическом) на интернет-форумах («Травы», «Девичьи посиделки»); сравнительно и проанализировано оценочное отношение пользователей. Грамматические средства и использование пользователями слов с оценочным значением для выражения своего отношения, хотя и ненормированы, но именно они создают представление о настроении, с которым пишет пользователь и, возможно, придают определенную легкость, доступность в общении, или даже колорит. The study examines the theoretical basis of axiological features; finds features on different linguistic levels (phonological, phonetic, grammatical) in Internet forums ("Grass", "Girls' Sitting"); compares and analyses users' evaluative attitudes. Grammatical means and the use of of words with evaluative value to express their attitudes, though not standardized, are what create a picture of the mood in which a user writes and perhaps add a certain lightness, accessibility in communication, or even flavor.
Опис
Ключові слова
аксіологія, інтернет-форум, лінгвістичні дослідження, аксіологічна лексика, аксиология, интернет-форум, лингвистические исследования, аксиологическая лексика, axiology, online forum, linguistic research, axiological vocabulary
Цитування
Ломоносова І. Т. Аксіологічні особливості інтернет-форумів (на матеріалі форумів "Теревені", "Дівочі посиденьки") / І. Т. Ломоносова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 93–97.