Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6630
Title: Щодо принципу свободи договорів та заборони примусової праці у трудовому праві України
Other Titles: По принципу свободы договоров и запрета принудительного труда в трудовом праве Украины
Regarding the principle of freedom of contract and prohibition of forced labor in the labor law of Ukraine
Authors: Козир, В. А.
Keywords: трудовий договір
примусова праця
свобода договорів
трудове право України
трудовой договор
принудительный труд
свобода договоров
трудовое право Украины
employment contract
forced labour
freedom of contract
labor law of Ukraine
Issue Date: 27-Mar-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Козир В. А. Щодо принципу свободи договорів та заборони примусової праці у трудовому праві України / В. А. Козир // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – C. 131–133.
Abstract: У даній статті автором було відмічено принцип свободи договорів та заборони примусової праці у трудовому праві України. На сьогодні в Україні трудове законодавство ґрунтується на принципі свободи договорів про працю та забороні примусової праці. Тобто, наразі чинне законодавство надає платформу для того, щоб сторони трудового договору через вільне волевиявлення, що оформлюється в їх угоді, мали можливість домовитись щодо питань, які представляють для них інтерес у площині трудового процесу, та визначити максимально індивідуалізоване підґрунтя для його реалізації. В данной статье автором было отмечено принцип свободы договоров и запрета принудительного труда в трудовом праве Украины. На сегодняшний день в Украине трудовое законодательство основывается на принципе свободы договоров о труде и запрете принудительного труда. То есть, действующее законодательство предоставляет платформу для того, чтобы стороны трудового договора через свободное волеизъявление, оформляемое в их соглашении, имели возможность договориться по вопросам, представляющим для них интерес в плоскости трудового процесса, и определить максимально индивидуализированные основы для его реализации. In this article, the author noted the principle of freedom of contract and the prohibition of forced labor in labor law of Ukraine. In Ukraine, labour law today is based on the principle of freedom of contract of employment and the prohibition of forced labour. That is, the current legislation provides a platform for the parties to a labour contract, through the free expression of their will, formalised in their agreement, to be able to agree on issues of concern to them in the labour process and to determine the most individualised basis for its implementation.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6630
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Козир В. А. .pdf250.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.