Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6626
Title: Явище морфологічної атракції в лінгвістиці
Other Titles: Явление морфологической аттракции в лингвистике
The phenomenon of morphological attraction in linguistics
Authors: Жиліна, К. В.
Keywords: морфологічніа атракція
лінгвістика
прийменники
морфологическая аттракция
лингвистика
предлоги
morphological attraction
linguistics
prepositions
Issue Date: 15-Apr-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Жиліна К. В. Явище морфологічної атракції в лінгвістиці / К. В. Жиліна // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 44–45.
Abstract: Автором було розкрито засади морфологічної атракції в лінгвістиці. Атракція – міжнауковий термін, механізм якого полягає в тому, що мiж мовними одиницями вiдбувається притягання одних мовних елементiв до інших. Це явище охоплює багато рiзнопланових мовних рівнів, тому навіть на одному з них існують різні потрактування цього феномена. Автором было раскрыто основы морфологической аттракции в лингвистике. Аттракция – межнаучный термин, механизм которого заключается в том, что между языковыми единицами происходит притяжение одних языковых элементов к другим. Это явление охватывает много разноплановых языковых уровней, поэтому даже на одном из них существуют разные трактовки этого феномена. The author revealed the principles of morphological attraction in linguistics. Attraction is an inter-scientific term whose mechanism is that between language units there is an attraction of some linguistic elements to other linguistic elements. This phenomenon encompasses many different linguistic levels, so even at one of them there are different interpretations of this phenomenon.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6626
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жиліна К. В. .pdf342.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.