Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6620
Title: Парадокс правового регулювання охорони комерційної таємниці у трудових відносинах
Other Titles: Парадокс правового регулирования охраны коммерческой тайны в трудовых отношениях
The paradox of legal regulation of the protection of trade secrets in labor relations
Authors: Коваленко, О. О.
Keywords: трудовий договір
трудові відносини
комерційна таємниця
трудовой договор
трудовые отношения
коммерческая тайна
employment contract
employment relationship
trade secret
Issue Date: 4-Jun-2021
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Коваленко О. О. Парадокс правового регулювання охорони комерційної таємниці у трудових відносинах / О. О. Коваленко // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 4 черв. 2021 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків : ХНУВС , 2021. – С.99–103
Abstract: Трудове законодавство надає широкий спектр можливостей потенційним сторонам трудового договору щодо врегулювання власного бачення змісту відносин, що між ними виникають на підставі трудового договору. Трудовий договір, як відомо, є підставою виникнення трудових правовідносин, а його зміст трансформується у зміст цих правовідносин через індивідуалізацію правового положення суб’єктів останнього. Трудовое законодательство предоставляет широкий спектр возможностей потенциальным сторонам трудового договора по урегулированию собственного видения содержания отношений, возникающих между ними на основании трудового договора. Трудовой договор, как известно, является основанием возникновения трудовых правоотношений, а его содержание трансформируется в содержание этих правоотношений через индивидуализацию правового положения субъектов последнего. Labor law provides a wide range of opportunities for potential parties to the employment contract to settle their own vision of the content of the relationship between them arising from the employment contract. An employment contract is known to be the basis for the emergence of employment relationships, and its content is transformed into the content of these relationships through the individualization of the legal status of the subjects of the latter.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6620
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.