Проблеми юридичної відповідальності за порушення права на інтелектуальну власність у трудових відносинах: міждисциплінарний підхід.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
Анотація
Питання охорони права на інтелектуальну власність в трудових відносинах є одним із найбільш гострих та проблемних для нашої держави, бо не дивлячись на те, що приділяється увага створенню і вдосконаленню законодавчого та нормативного регулювання, все одно поширюється кількість правопорушень у цій сфері. І зокрема це пов’язано із однобокістю розвитку правового регулювання у цій сфері: відбувається розвиток лише цивільного законодавства і тому використання інтелектуальної власності у трудових відносинах залишається фактично не врегульованим. Це призводить до фактичної відсутності охорони права на інтелектуальну власність в трудових відносинах. Пропонується доповнити п.6 ст.41 КЗпП України додатковою підставою розірвання трудового договору наступного змісту: «розголошення працівником комерційної таємниці підприємства, установи, організації». Вопрос охраны права на интеллектуальную собственность в трудовых отношениях является одним из наиболее острых и проблемных для нашего государства, поскольку, несмотря на то, что уделяется внимание созданию и совершенствованию законодательного и нормативного регулирования, все равно распространяется количество правонарушений в этой сфере. И в частности, это связано с однобокостью развития правового регулирования в этой сфере: происходит развитие только гражданского законодательства и поэтому использование интеллектуальной собственности в трудовых отношениях остается фактически не урегулированным. Это приводит к фактическому отсутствию охраны права на интеллектуальную собственность в трудовых отношениях. Предлагается дополнить п.6 ст.41 КЗоТ Украины дополнительным основанием расторжения трудового договора следующего содержания: «разглашение работником коммерческой тайны предприятия, учреждения, организации». The issue of protection of intellectual property rights in labor relations is one of the most acute and problematic for our country, because despite the fact that attention is paid to the creation and improvement of legislation and regulations, the number of offenses in this area is still growing. In particular, this is due to the one-sided development of legal regulation in this area: only civil law is being developed, and therefore the use of intellectual property in labor relations remains virtually unregulated. This leads to a de facto lack of protection of intellectual property rights in labor relations. It is proposed to supplement paragraph 6 of Article 41 of the Labor Code of Ukraine with an additional ground for termination of the employment contract of the following content: "disclosure by an employee of a trade secret of an enterprise, institution, organization."
Опис
Ключові слова
юридична відповідальність, право на інтелектуальну власність, трудовий договір, працівник, роботодавець, юридическая ответственность, право на интеллектуальную собственность, трудовой договор, работник, работодатель, legal liability, intellectual property rights, employment contract, employee, employer
Цитування
Коваленко О. О. Проблеми юридичної відповідальності за порушення права на інтелектуальну власність у трудових відносинах: міждисциплінарний підхід / О. О. Коваленко // Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів : зб. тез доп. учасників Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Черкаси, 26-27 лист. 2020 року / Східноєвроп. ун-т ім. Р. Аблязова ; [голов.ред. О. М. Лисенко]. – Черкаси, 2020. – С. 54–56.