Особливості культивування хижого клопа Perillus bioculatus при годуванні личинками млинової вогнівки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний біотехнологічний університет
Анотація
Хижий клоп Perillus bioculatus (Fabricius, 1775) (Heteroptera, Pentatomidae: Asopinae) вже більше століття привертає увагу як ефективний ентомофаг колорадського жука(Leptinotarsa decemlineata Say, 1824), небезпечного шкідника пасльонових культур. На даний час ведуться дослідження щодо розведення клопа в штучних умовах з метою випуску хижака в агроценози. Одна з головних вимог при розведенні ентомофагів – наявність якісного корму. Було проведено вивчення особливостей використання E. kuehniella для годування P. bioculatus. Проведені дослідження будуть підставою для селекції лінії клопа, здатного до повноцінного розвитку при харчуванні личинками млинової вогнівки. Хищный клоп Perillus bioculatus (Fabricius, 1775) (Heteroptera, Pentatomidae: Asopinae) больше века привлекает внимание как эффективный энтомофаг колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824), опасного вредителя пасленовых культур. В настоящее время ведутся исследования по разведению клопа в искусственных условиях с целью выпуска хищника в агроценозы. Одно из главных требований при разведении энтомофагов – наличие качественного корма. Было проведено изучение особенностей использования E. kuehniella для кормления P. bioculatus. Проведенные исследования будут являться основанием для селекции линии клопа, способного к полноценному развитию при питании личинками мельничной огневки. The predatory bedbug Perillus bioculatus (Fabricius, 1775) (Heteroptera, Pentatomidae: Asopinae) has been attracting attention for more than a century as an effective entomophagous Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824), a dangerous pest of nightshade crops. Currently, research is being conducted on the breeding of bedbugs in artificial conditions in order to release the predator into agrocenoses. One of the main requirements for breeding entomophages is the availability of quality feed. The peculiarities of using E. kuehniella for feeding P. bioculatus were studied. The conducted researches will be the basis for selection of the line of the bedbug capable of full development at a food of larvae of a mill fire.
Опис
Ключові слова
клоп Perillus bioculatus, корм, розведення ентомофагів, млинова вогнівка, інкубація, разведение энтомофагов, мельничная огневка, инкубация, bedbug Perillus bioculatus, feed, entomophagous breeding, mill fire, incubation
Цитування
Маркіна Т. Ю. Особливості культивування хижого клопа Perillus bioculatus при годуванні личинками млинової вогнівки / Т. Ю. Маркіна, В. П. Баркар // Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народж. д-ра біолог. наук, проф. Б. М. Литвинова, Харків, 21−22 жовт. 2021 р / Держ. біотехнолог. ун-т [ та ін.] ; [ редкол.: О. В. Романов та ін.]. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2021. – С. 111 –112.