Новий погляд на турецькі антропоніми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Скразловська І. А. Новий погляд на турецькі антропоніми : [монографія] / І. А. Скразловська ; за ред. О. Карпенко. Анкара : Графікер, 2021. – 261 с.
Анотація
Робота присвячена дослідженню сучасних турецьких антропонімів з позицій актуальних напрямів сучасної лінгвістики – лінгвокультурології та лінгвопрагматики. Об’єктом дослідження є турецькі особові імена та варіанти їхніх парадигм (демінутивні та гіпокористичні форми), також порушуються питання особливостей функціонування антропонімічних моделей турецької мови та прізвиськ. Предметом вивчення виступають лінгвокультурні та прагматичні компоненти лексичного значення турецьких антропонімів. Автор розглядає антропонімічну лексику турецької мови як цілісну систему й описує її в синхронічному та діахронічному розрізі. У роботі узагальнено та удосконалено методики лінгвокультурологічного й лінгвопрагматичного аналізу антропонімів. Розроблено класифікацію турецьких імен за їхньою семантикою, що послугувало виявленню значущих для турецької культури понять і концептів та реконструюванню деяких фрагментів турецької національно-мовної картини світу (Космос, природа, час, простір, суспільні й родинні стосунки). У заключному розділі дисертації розкрито прагматичний потенціал турецьких особових імен та прізвиськ: проаналізовано соціолінгвістичну вмотивованість сучасних турецьких особових імен, створено класифікацію антропонімів за мотивацією вибору імені, виокремлено 15 антропонімічних моделей турецької мови та описано особливості номінативних та комунікативних стратегій їх використання з двох взаємопов’язаних позицій – особи, яка іменує/називає, і особи, яку іменують/називають. Залучення в процесі дослідження різножанрових емпіричних матеріалів – словників імен, телевізійних серіалів, художніх та публіцистичних текстів – дозволило розглянути особливості функціонування турецьких антропонімів у різних комунікативних контекстах і забезпечило високий ступінь достовірності отриманих результатів. The book focuses on the research of the modern Turkish personal names from the standpoint of the current trends of modern linguistics – linguocultural and linguopragmatic studies. The object of the study is Turkish personal names and variants of their paradigms (diminutive and hypocoristic forms), as well as the peculiarities of the functioning of the Turkish anthroponymic models and nicknames. The subject of the study is linguocultural and pragmatic components of the lexical meaning of the Turkish anthroponyms. The author considers the anthroponymic vocabulary of the Turkish language as a holistic system and describes it in terms of diachrony and synchrony. The methods of linguocultural and linguopragmatic analysis of anthroponyms are generalized and refined in the paper. The use of empirical materials of various genres, such as dictionaries of names, TV series, art and journalistic texts, allowed to consider the peculiarities of the functioning of Turkish anthroponyms in different communicative contexts and provided a high degree of reliability.Kitabımızın amacı, modern Türk kişi adları sisteminin bütünsel bir resmini oluşturmak için dilbilim, folklor, etnografya, kültür bilimi, iletişimsel dilbilim, sosyoloji, tarih, coğrafya gibi bilim disipilinlerinin buluş ve yöntemlerini kullanarak kültürdilbilimsel ve edimbilimsel bağlamlarda modern Türk kişi adlarını kapsamlı bir şekilde incelemektir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki problemler ele alınmıştır: - modern dilbilim ekseninde özel isimlerin incelenmesinin teorik temelleri analiz edilmiş, dil içi ve dil dışı bileşenleri içeren kişi adlarının sözcüksel anlamının özellikleri belirlenmiştir; - mevcut olan yöntemlere dayanarak kültürldilbilim ve edimbilim açısından kişi adlarını araştırma bilimsel analiz modelleri geliştirilmiştir; - Orta Çağ'dan bu yana Türk kişi adları üzerindeki çalışmalar incelenmiş, bilimsel analizin kapsamadığı konular belirlenmiştir; - Türk kişi adları sisteminin oluşumunun kültürel ve tarihsel dönemleri tespit edilmiş, günümüzdeki gelişim eğilimleri belirlenmiştir;- Türk kişi adlarının anlamlarına yansıyan anahtar kavramlar, kültür ve mitoloji unsurları belirlenerek Türk ulusal dünya bakışının bazı fragmanları tasvir edilmiştir; - Türk dizi filmleri, gazete yazıları, İnternet forumları gibi çok çeşitli materyaller temelinde Türk dilinin antroponimik modellerinin, Türk kişi adlarının ve Türk takma adlarının edimbilimsel potansiyeli incelenip açıklanmıştır.
Опис
Ключові слова
турецькі антропоніми, особові імена, антропонімічна система, антропоніміка, лінгвокультурологія, лінгвопрагматика, парадигма форм особового імені, прізвиська, антропонімічні моделі, картина світу, прагматичний потенціал, турецкие антропонимы, личные имена, антропонимическая система, антропонимика, лингвокультурология, лингвопрагматика, парадигма форм личного имени, прозвища, антропонимические модели, картина мира, прагматический потенциал, Turkish anthroponyms, personal names, anthroponymic system, anthroponymy, linguoculturology, paradigm of personal name forms, nicknames, anthroponymic models, linguistic picture of the world, pragmatic potential, Türk kişi adları, antroponimler, kültürdilbilim, edimbilim, kişi adları paradigması, antroponimik modeller, takma adlar, ulusal dünyagörüşü, edimbilimsel potansiyel
Цитування
Анкара, Графікер