Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6568
Название: Прагматичне навантаження антропонімів у художньому творі (на матеріалі турецьких телевізійних серіалів)
Другие названия: Прагматическая нагрузка антропонимов в художественном произведении (на материале турецких телевизионных сериалов)
Pragmatic Load of Personal Names In Literary Texts (Based On Turkish TV series)
Авторы: Скразловська, І. А.
Ключевые слова: антропонім
особове ім'я
художній текст
прагматика
мовленнєвий акт
ілокуція
перлокуція
турецькі телесеріали
антропоним
личное имя
художественный текст
речевой акт
илокуция
перлокуция
турецкие телесериалы
anthroponym
personal name
literary text
pragmatics
speech act
illocution
perlocution
Turkish TV serials
Дата публикации: 2021
Издательство: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Библиографическое описание: Скразловська І. А. Прагматичне навантаження антропонімів у художньому творі (на матеріалі турецьких телевізійних серіалів) / І. А. Скразловська // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 229–235.
Краткий осмотр (реферат): У статті акцентовано увагу на прагматичному навантаженні антропонімів у художньому тексті на матеріалі сучасних турецьких телевізійних серіалів. Використовуючи теорію мовленнєвого акту Дж. Л. Остіна як теоретичну основу цього дослідження, вибір імені персонажа автором художнього тексту та вибір варіанта імені в певній комунікативній ситуації розглядаються відповідно як мовленнєвий акт іменування та мовленнєвий акт називання, які зумовлені комунікативними намірами мовців (автора чи персонажів) і мають певний мовленнєвий вплив на реципієнтів (глядачів фільмів чи інших персонажів). У статті проаналізовано контексти з формальною та неформальною та симетричною та асиметричною комунікацією (за віком та соціальним статусом) у турецьких телесеріалах та розкрито ілокутивний ефект використання різних варіантів турецького особового імені та моделей імені (повні імена, короткі імена, імена + етикетні поширювачі, імена + родинні терміни, димінутивні та гіпокористичні форми імені) у різних комунікативних ситуаціях. Зроблено висновок, що вибір імені чи варіанту імені в художньому тексті залежить від комунікативних традицій турецького суспільства, ідейно-художніх намірів автора та прагматичних настроїв комунікантів. В статье акцентируется внимание на прагматичной нагрузке антропонимов в художественном тексте на материале современных турецких телевизионных сериалов. Используя теорию речевого акта Дж. Л. Остина как теоретическую основу этого исследования, выбор имени персонажа автором художественного текста и выбор варианта имени в определенной коммуникативной ситуации рассматриваются соответственно как речевой акт именования и речевой акт называния, которые обусловлены коммуникативными намерениями говорящих (и оказывают определенное речевое влияние на реципиентов (зрителей фильмов или других персонажей). В статье проанализированы контексты с формальной и неформальной и симметричной и асимметричной коммуникацией (по возрасту и социальному статусу) в турецких телесериалах и раскрыт илокутивный эффект использования различных вариантов турецкого личного имени и моделей имени (полные имена, короткие имена, имена + этикетные распространители, родственные термины, диминутивные и гипокористические формы имени) в разных коммуникативных ситуациях. Заключено, что выбор имени или варианта имени в художественном тексте зависит от коммуникативных традиций турецкого общества, идейно-художественных намерений автора и прагматических настроений коммуникантов. The paper focuses on the pragmatic load of anthroponyms in a literary text on the material of modern Turkish television serials. Using J.L. Austin's speech act theory as a theoretical basis for this research, the choice of a character's name by the author of a literary text and the choice of a name’s variant in a certain communicative situation are respectively considered as a speech act of naming and a speech act of calling, which are conditioned by communicative intentions of the speakers (the author or the characters) and have a certain speech influence on the recipients (film viewers or other characters). The paper analyzes contexts with formal and informal and symmetrical and asymmetrical communication (by age and social status) in Turkish TV serials and reveals the illocutionary force of the use of different variants of Turkish personal name and name models (full names, short names, names + honorifics, names + family terms, diminutive and hypocoristic forms of a name) in various communicative situations. It is concluded that the choice of a name or a name variant in a literary text depends on the communicative traditions of the Turkish society, ideological and artistic intentions of the author and pragmatic attitudes of the communicators.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6568
Располагается в коллекциях:Кафедра східних мов

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Аргументи сучасної філології.pdf3.22 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.