Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6568
Title: Прагматичне навантаження антропонімів у художньому творі (на матеріалі турецьких телевізійних серіалів)
Other Titles: Прагматическая нагрузка антропонимов в художественном произведении (на материале турецких телевизионных сериалов)
Pragmatic Load of Personal Names In Literary Texts (Based On Turkish TV series)
Authors: Скразловська, І. А.
Keywords: антропонім
особове ім'я
художній текст
прагматика
мовленнєвий акт
ілокуція
перлокуція
турецькі телесеріали
антропоним
личное имя
художественный текст
речевой акт
илокуция
перлокуция
турецкие телесериалы
anthroponym
personal name
literary text
pragmatics
speech act
illocution
perlocution
Turkish TV serials
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Citation: Скразловська І. А. Прагматичне навантаження антропонімів у художньому творі (на матеріалі турецьких телевізійних серіалів) / І. А. Скразловська // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 229–235.
Abstract: У статті акцентовано увагу на прагматичному навантаженні антропонімів у художньому тексті на матеріалі сучасних турецьких телевізійних серіалів. Використовуючи теорію мовленнєвого акту Дж. Л. Остіна як теоретичну основу цього дослідження, вибір імені персонажа автором художнього тексту та вибір варіанта імені в певній комунікативній ситуації розглядаються відповідно як мовленнєвий акт іменування та мовленнєвий акт називання, які зумовлені комунікативними намірами мовців (автора чи персонажів) і мають певний мовленнєвий вплив на реципієнтів (глядачів фільмів чи інших персонажів). У статті проаналізовано контексти з формальною та неформальною та симетричною та асиметричною комунікацією (за віком та соціальним статусом) у турецьких телесеріалах та розкрито ілокутивний ефект використання різних варіантів турецького особового імені та моделей імені (повні імена, короткі імена, імена + етикетні поширювачі, імена + родинні терміни, димінутивні та гіпокористичні форми імені) у різних комунікативних ситуаціях. Зроблено висновок, що вибір імені чи варіанту імені в художньому тексті залежить від комунікативних традицій турецького суспільства, ідейно-художніх намірів автора та прагматичних настроїв комунікантів. В статье акцентируется внимание на прагматичной нагрузке антропонимов в художественном тексте на материале современных турецких телевизионных сериалов. Используя теорию речевого акта Дж. Л. Остина как теоретическую основу этого исследования, выбор имени персонажа автором художественного текста и выбор варианта имени в определенной коммуникативной ситуации рассматриваются соответственно как речевой акт именования и речевой акт называния, которые обусловлены коммуникативными намерениями говорящих (и оказывают определенное речевое влияние на реципиентов (зрителей фильмов или других персонажей). В статье проанализированы контексты с формальной и неформальной и симметричной и асимметричной коммуникацией (по возрасту и социальному статусу) в турецких телесериалах и раскрыт илокутивный эффект использования различных вариантов турецкого личного имени и моделей имени (полные имена, короткие имена, имена + этикетные распространители, родственные термины, диминутивные и гипокористические формы имени) в разных коммуникативных ситуациях. Заключено, что выбор имени или варианта имени в художественном тексте зависит от коммуникативных традиций турецкого общества, идейно-художественных намерений автора и прагматических настроений коммуникантов. The paper focuses on the pragmatic load of anthroponyms in a literary text on the material of modern Turkish television serials. Using J.L. Austin's speech act theory as a theoretical basis for this research, the choice of a character's name by the author of a literary text and the choice of a name’s variant in a certain communicative situation are respectively considered as a speech act of naming and a speech act of calling, which are conditioned by communicative intentions of the speakers (the author or the characters) and have a certain speech influence on the recipients (film viewers or other characters). The paper analyzes contexts with formal and informal and symmetrical and asymmetrical communication (by age and social status) in Turkish TV serials and reveals the illocutionary force of the use of different variants of Turkish personal name and name models (full names, short names, names + honorifics, names + family terms, diminutive and hypocoristic forms of a name) in various communicative situations. It is concluded that the choice of a name or a name variant in a literary text depends on the communicative traditions of the Turkish society, ideological and artistic intentions of the author and pragmatic attitudes of the communicators.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6568
Appears in Collections:Кафедра східних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аргументи сучасної філології.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.