Проблема мовних штампів та кліше у сфері публічного управління

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було вивчено мовні кліше, які можуть вважатися сьогодні найбільш розробленою проблемою мовознавства. Різні підходи до тлумачення мовної природи кліше пояснюються традиційним і нетрадиційним розумінням сутності цієї лінгвоодиниці. Кліше слід відрізняти від мовних штампів. Завдяки ним можна вдало і ясно висловити свою думку та заощадити час. Вони допомагають легко знаходити визначення повторюваним явищам, прості у відтворенні, дозволяють легко відтворювати офіційну промову й найголовніше – економлять мовні зусилля, час і енергію людини. Автором были изучены речевые клише, которые могут считаться сегодня наиболее разработанной проблемой языкознания. Различные подходы к толкованию языковой природы клише объясняются традиционным и нетрадиционным пониманием сущности этой лингвоединицы. Клише следует отличать от речевых штампов. Благодаря им можно удачно и ясно выразить свое мнение и сэкономить время. Они помогают легко находить определение повторяющимся явлениям, просты в воспроизводстве, позволяют легко воспроизводить официальную речь и самое главное – экономят речевые усилия, время и энергию человека. The author has studied speech clichés, which can be considered the most elaborated problem of linguistics today. The different approaches to the interpretation of the linguistic nature of clichés can be explained by the traditional and non-traditional understanding of the essence of this linguistic unit. Clichés are to be distinguished from speech clichés. They can be used to express oneself successfully and clearly and save time. They help to define repetitive phenomena easily, are easy to reproduce, allow easy reproduction of official speech and, most importantly, save the speech effort, time and energy of a person.
Опис
Ключові слова
мовні штампи, кліше, ділове спілкування, студентські роботи, языковые штампы, клише, деловое общение, студенческие работы, language stamps, cliches, business communication, student work
Цитування
Бартош Ю. В. Проблема мовних штампів та кліше у сфері публічного управління / Ю. В. Бартош // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 11–12.