Торуючи шлях українській лінгвістиці емоцій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Рецензована синкретична праця, що поєднує історико-теоретичний опис матеріалу з бібліографічним покажчиком, має на меті репрезентувати появу в українському мовознавстві нового напряму – лінгвоемоціології (лінгвістики емоцій), що, окреслившись у лоні психолінгвістики й поступово виокремившись з неї, попри те, що на сьогодні має значний теоретичний доробок, досі не була визнана як самостійна мовознавча дисципліна. Цель рецензируемого синкретического труда, сочетающего историко-теоретическое описание материала с библиографическим указателем – представить появление в украинском языкознании нового направления – лингвоэмоциологии (лингвистики эмоций), что, зародившись в лоне психолингвистики и постепенно выделившись из нее, несмотря на то, что на сегодняшний день имеет значительное теоретическое наследие, до сих пор не была признана как самостоятельная языковедческая дисциплина. The syncretic work under review combines a historical and theoretical description of the material with a bibliographic index. Its purpose is to imagine the emergence of a new direction in Ukrainian linguistics - linguoemociology (linguistics of emotions). Lingvoemociology, originated in the bosom of psycholinguistics and gradually emerging from it, despite the fact that which today has a significant theoretical legacy, has not yet been recognized as an independent linguistic discipline.
Опис
Ключові слова
українське мовознавство, лінгвоемоціологія, лінгвістика емоцій, украинское языкознание, лингвоэмоциология, лингвистика эмоций, Ukrainian linguistics, linguistic emotion, linguistics of emotions
Цитування
Піддубна Н. В. Торуючи шлях українській лінгвістиці емоцій / Н. В. Піддубна // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. В. Халіман та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Вип. 55. – С.180–184. – Рец. на кн: Сліпецька В. Лінгвістика емоцій: формування і розвиток (історико-теоретичний опис; бібліографічний покажчик) / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; наук. ред. Т. А. Космеда. – Дрогобич : ДПУ, 2017. – 354 с.