Гіпертекстульність як дискурсивний вимір романів М. Павича та сімейної саги "Музей покинутих секретів" О. Забужко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
В статті розглянуто тему гіпертекстульністі як дискурсивний вимір романів М. Павича та сімейної саги «Музей покинутих секретів» О. Забужко. Гіпертекст (у літературознавстві) — організація текстового матеріалу таким чином, що він перетворюється на систему текстових одиниць, представлених не в лінійній послідовності, а як множинність зв’язків та переходів. Слідуючи ними, можна утворити нові лінійні тексти, читати матеріал в будь-якій послідовності. В статье рассмотрена тема гипертекстульности как дискурсивное измерение романов М. Павича и семейной саги «Музей заброшенных секретов» А. Забужко. Гипертекст (в литературоведении) – организация текстового материала таким образом, что он превращается в систему текстовых единиц, представленных не в линейной последовательности, а как множественность связей и переходов. Следуя им, можно образовать новые линейные тексты, читать материал в любой последовательности. The article examines the theme of hypertextuality as a discursive dimension of novels by M. Pavic and the family saga The Museum of Abandoned Secrets by A. Zabuzhko. Hypertext (in literary studies) - organization of textual material in such a way that it becomes a system of textual units, presented not in a linear sequence, but as a plurality of connections and transitions. By following them, it is possible to form new linear texts, to read the material in any sequence.
Опис
Ключові слова
гіпертекст, інтертекст, постмодернізм, Павич М., Забужко О., гипертекст, интертекст, постмодернизм, Павич М., Забужко О., hypertext, intertext, postmodernism, Pavich M., Zabuzhko O.
Цитування
Румянцева-Лахтіна О. Гіпертекстульність як дискурсивний вимір романів М. Павича та сімейної саги "Музей покинутих секретів" О. Забужко / О. Румянцева-Лахтіна // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 281–289.