Невичерпний скарб. 2021 № 1 (15)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про структуру бібліотеки та зміни в ній; про книжкові виставки до загальноуніверситетських заходів; про ювілей Турка Івана Федоровича; про подарункове 14-томне видання творів Лесі Українки; про креативність у роботі бібліотекарів; про особливий матеріал – пластилін; про анкетування першокурсників; про свято «Ніч науки – 2021»; про важливість знань складання посилань та бібліографічного опису документів; про інформаційну культуру студентів; про академічну доброчесність; про профспілкову роботу; про читання книжок. В бюллетене освещаются разные аспекты деятельности Научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды, раскрываются особенности ее фондов. В выпуске: о структуре библиотеки и изменениях в ней; о книжных выставках к общеуниверситетским мероприятиям; о юбилее Турка Ивана Федоровича; о подарочном 14-томном издании произведений Леси Украинки; о креативности в работе библиотекарей; об особом материале – пластилине; об анкетировании первокурсников; о празднике «Ночь науки – 2021»; о важности знаний составления ссылок и библиографического описания документов; об информационной культуре студентов; об академической доброчесности; о профсоюзной работе; о чтении книг. The bulletin covers various aspects of the activities of the Scientific Library of KhNPU named after GS Skovoroda, reveals the features of its funds. In the issue: about the structure of the library and changes in it; about book exhibitions for university events; about the anniversary of Ivan Fedorovich Turk; about a 14-volume gift edition of Lesya Ukrainka's works; about creativity in the work of librarians; about a special material - plasticine; about survey of freshmen; about the holiday "Night of Science - 2021"; about the importance of knowledge of references and bibliographic description of documents; about information culture of students; about academic integrity; about trade union work; about reading books.
Опис
Ключові слова
електронний бюлетень, бібліотека, читання, структура бібліотеки, книжкова виставка, Леся Українка, книги, пластилін, користувач, анкетування, Ніч науки, бібліографічні посилання, інформаційна культура, академічна доброчесність, профспілкова робота, электронный бюллетень, библиотека, чтение, структура библиотеки, книжная выставка, Леся Украинка, книги, пластилин, пользователь, анкетирование, Ночь науки, библиографические ссылки, информационная культура, академическая доброчесность, профсоюзная работа, e-newsletter, library, reading, library structure, book exhibition, Lesya Ukrainka, books, plasticine, user, questionnaire, Night of Science, bibliographic references, information culture, academic integrity, trade union work
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ імені Г. С. Сковороди : вих. один раз у кварт. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2021. – № 1 (15), верес. – 16 с.