Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6477
Title: Information Technology Implementation in Online Teaching and Learning: Staff And Students’ Attitude
Other Titles: Впровадження інформаційних технологій в онлайн-навчання та викладання: ставлення персоналу та студентів
Внедрение информационных технологий в онлайн-обучение и преподавание: отношение сотрудников и студентов
Authors: Holubnycha, L.
Kostikova, I.
Sytnykova, Y.
Melnikova, T.
Guzenko, N.
Dorozhko, A.
Голубнича, Л. О.
Костікова, І. І.
Ситнікова, Ю. В.
Мельникова, Т. В.
Гузенко, Н. О.
Дорожко, А. О.
Голубничая, Л. А.
Костикова, И. И.
Ситникова, Ю. В.
Мельникова, Т. В.
Гузенко, Н. А.
Дорожко, А. А.
Keywords: On-line
Distance
Teaching
Learning
Technology
онлайн
дистанційне навчання
навчання
викладання
технології
дистанционное обучение
обучение
преподавание
технологии
Issue Date: 15-Nov-2021
Publisher: Little Lion Scientific
Citation: Information Technology Implementation in Online Teaching and Learning: Staff and Students’ Attitude / L. Holubnych, I. Kostikova, Y. Sytnykova [et al.] // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. – 2021. – № 99 (21). – P. 4958–4968.
Abstract: The problem of attitude of teachers and students to on-line teaching and learning during in and after lockdown is very topical today. The purpose of the manuscript is to find out and analyze attitude to on-line teaching and learning in the terms of pandemic 2019–2021. In order to achieve the stated purpose the following methods were used: empirical (discussion and observation) ones facilitated distinguishing advantages and challenges that academic staff as well as university students have faced; research (questionnaires and quantitative methods) helped to determine the attitude of respondents to the problem under research. All the surveys were anonymous and conducted on-line. The study was held in 2019–2021 on the basis of different universities. The target group became 50 university teachers and almost 200 students of these universities. In the research we come to the conclusion that at the beginning of the lockdown in 2019–2020, on-line teaching was a great challenge, especially for university teachers. They were not ready for on-line teaching as they used to have the traditional teaching methods with live communication. The low computer and digital literacy of most teachers was the challenge as well. However, later, in 2020–2021, with teachers’ technical, digital, methodical support for the teaching process, it became slowly clear that on-line teaching is not temporary for universities, in the nearest future blended learning will be the basic form. It has become obvious that on-line teaching expand many educational opportunities. As for the students’ opinions, it became clear that they did not accept on-line learning as tragically as teachers. In 2020–2021 they were depressed only of the lack of live social life. Later on-line learning required students to be more self-organized, self-disciplined and self-motivated. The students realized that they had to take more responsibility for their own learning results. Проблема ставлення викладачів та студентів до онлайн викладання та навчання під час карантину та після нього є сьогодні дуже актуальною. Мета статті – з’ясувати та проаналізувати ставлення до онлайн-викладання та навчання в умовах пандемії 2019–2021 років. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи: емпіричні (обговорення та спостереження), які сприяли виокремленню переваг та проблем, з якими стикався академічний персонал, а також студенти; дослідження (анкетування та кількісні методи), які допомогли визначити ставлення респондентів до досліджуваної проблеми. Усі опитування були анонімними та проводилися в режимі онлайн. Дослідження проводилось у 2019–2021 роках на базі різних університетів. Цільовою групою стали 50 викладачів ВНЗ та майже 200 студентів цих ВНЗ. У дослідженні ми приходимо до висновку, що на початку карантину у 2019–2020 роках онлайн-викладання було великим викликом, особливо для викладачів університетів. Вони не були готові до онлайн-викладання, оскільки раніше використовували традиційні методи навчання з живим спілкуванням. Низька комп’ютерна та цифрова грамотність більшості вчителів також була проблемою. Однак згодом, у 2020–2021 роках, при технічній, цифровій, методичній підтримці вчителів навчального процесу поволі з’ясувалося, що онлайн-викладання для університетів не є тимчасовим, найближчим часом базовою формою стане змішане навчання. Стало очевидним, що онлайн-викладання розширює багато освітніх можливостей. Щодо думки студентів, то стало зрозуміло, що вони не так трагічно сприймають онлайн-навчання, як викладачі. У 2020–2021 роках їх пригнічувало лише відсутність живого соціального життя. Пізніше онлайн-навчання вимагало від студентів бути більш самоорганізованими, самодисциплінованими та самомотивованими. Студенти зрозуміли, що їм потрібно більше відповідати за власні результати навчання. Проблема отношения преподавателей и студентов к онлайн-обучению во время и после карантина очень актуальна. Цель статьи – выяснить и проанализировать отношение к онлайн-обучению в условиях пандемии 2019–2021 гг. Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: эмпирические (дискуссионные и наблюдательные), которые позволили выделить преимущества и проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты вузов; исследования (анкетирование и количественные методы), которые помогли определить отношение респондентов к исследуемой проблеме. Все опросы были анонимными и проводились в режиме онлайн. Исследование проводилось в 2019–2021 годах на базе разных университетов. Целевой группой стали 50 преподавателей вузов и почти 200 студентов этих вузов. В ходе исследования мы пришли к выводу, что в начале карантина в 2019–2020 годах онлайн-обучение было большой проблемой, особенно для преподавателей университетов. Они не были готовы к онлайн-обучению, поскольку использовали традиционные методы обучения с живым общением. Также проблемой была низкая компьютерная и цифровая грамотность большинства учителей. Однако позже, в 2020–2021 годах, при технической, цифровой и методической поддержке преподавателей учебного процесса постепенно стало ясно, что онлайн-обучение не является временным явлением для университетов, в ближайшем будущем смешанное обучение станет базовой формой. Стало очевидно, что онлайн-обучение расширяет многие образовательные возможности. Что касается мнения студентов, то стало ясно, что они не воспринимают онлайн-обучение так трагично, как учителя. В 2020–2021 годах их угнетало только отсутствие живой общественной жизни. Позднее онлайн-обучение потребовало от студентов большей самоорганизации, самодисциплины и самомотивации. Студенты осознали, что они должны нести большую ответственность за собственные результаты обучения.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6477
ISSN: 1992-8645
1817-3195
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Information Technology Implementation in Online Teaching and Learning (Staff And Students’ Attitude).pdfСтаття1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.