Conditions of blended learning implementation in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty

Анотація
The entire education system of Ukraine in the realities of the COVID-19 pandemic in 2020 found itself in a situation of the challenge for the immediate implementation of distance learning in educational institutions of all levels. Despite the presence of a relatively large number of scientific studies on the features of distance education, they were not enough for its practical implementation. A blended form of learning requires a combination of asynchronous and synchronous modes of distance learning, finding optimal tools and ways to interact with students, adapting traditional methods of studying disciplines to new conditions, overcoming inequality of participants in the educational process in technical support, mastering digital technologies. Analysis of the experience of the Faculty of Physics and Mathematics at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University showed that the conditions for the introduction of blended learning in institutions of higher pedagogical education are: advanced training and appropriate retraining of teaching staff; building a model of blended learning as a starting point for distance learning; development of educational and methodical support of educational disciplines taking into account the requirements of blended learning; implementation of all elements of the educational process in blended learning; providing participants of the educational process with organizational, methodological, technical and psychological support. Вся система освіти України в реаліях пандемії COVID-19 2020 року опинилася в ситуації виклику негайного впровадження дистанційного навчання в навчальних закладах усіх рівнів. Незважаючи на наявність відносно великої кількості наукових досліджень щодо особливостей дистанційної освіти, їх було недостатньо для її практичної реалізації. Змішана форма навчання вимагає поєднання асинхронного та синхронного режимів дистанційного навчання, пошуку оптимальних засобів і способів взаємодії зі студентами, адаптації традиційних методів вивчення дисциплін до нових умов, подолання нерівності учасників навчального процесу в технічному забезпеченні, засвоєння цифрових технологій. Аналіз досвіду роботи фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди показав, що умовами впровадження змішаного навчання у вищих педагогічних навчальних закладах є: підвищення кваліфікації та відповідна перепідготовка педагогічних кадрів; побудова моделі змішаного навчання як відправної точки для дистанційного навчання; розроблення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін з урахуванням вимог змішаного навчання; реалізація всіх елементів навчального процесу у змішаному навчанні; забезпечення учасників навчально-виховного процесу організаційно-методичним, технічним та психологічним забезпеченням. Вся система образования Украины в реалиях пандемии COVID-19 в 2020 году оказалась в ситуации вызова немедленного внедрения дистанционного обучения в образовательных учреждениях всех уровней. Несмотря на наличие относительно большого количества научных исследований, посвящённых особенностям дистанционного обучения, их оказалось недостаточно для его практической реализации. Смешанная форма обучения требует сочетания асинхронного и синхронного режимов дистанционного обучения, поиска оптимальных инструментов и способов взаимодействия со студентами, адаптации традиционных методов изучения дисциплин к новым условиям, преодоления неравенства участников образовательного процесса в техническом обеспечении, освоении цифровых технологий. Анализ опыта физико-математического факультета Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды показал, что условиями для внедрения смешанного обучения в высших педагогических учебных заведениях являются: повышение квалификации и соответствующая переподготовка педагогических кадров; построение модели смешанного обучения как отправной точки для дистанционного обучения; разработка учебно-методического обеспечения учебных дисциплин с учётом требований смешанного обучения; реализация всех элементов образовательного процесса в смешанном обучении; оказание участникам образовательного процесса организационной, методической, технической и психологической поддержки.
Опис
Ключові слова
blended learning, training, university, students, methods of teaching, COVID-19, learning management system, MOODLE, змішане навчання, навчання, університети, студенти, методи навчання, коронавірусна інфекція, система управління навчанням, смешанное обучение, обучение, университеты, студенты, методы обучения, коронавирусная инфекция, система управления обучением
Цитування
Conditions of blended learning implementation in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty / N. Ponomarova, O. Gulich, O. Zhernovnykova [et al.] // SHS Web Conf. 104 02017. – 2021. – P. 1–8.