Вісник Сковородинівської академії молодих учених

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню теоретичних і практичних результатів наукових досліджень молодих науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів з актуальних питань розвитку науки, історичного досвіду, сьогодення та перспективи досліджень із найважливіших галузей психолого-педагогічних, суспільних, природничо-математичних, філологічних, мистецтвознавчих наук, фізичної культури, здоров’я і спорту. Сборник содержит научные труды, посвященные освещению теоретических и практических результатов научных исследований молодых ученых, преподавателей высшего образования, докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов по актуальным вопросам развития науки, исторического опыта, настоящего и перспективы исследований важнейших отраслей психолого-педагогических, общественных, естественно-математических, филологических, искусствоведческих наук, физической культуры, здоровья и спорта. The collection contains scientific works devoted to the theoretical and practical results of scientific research of young scientists, teachers of higher education institutions, doctoral students, graduate students, undergraduates, students on topical issues of science, historical experience, present and prospects for research in the most important areas of psychological and pedagogical, social, natural and mathematical, philological, art sciences, physical culture, health and sports.
Опис
Ключові слова
наукові дослідження, молоді науковці, заклади вищої освіти, розвиток науки, дослідження з психолого-педагогічних наук, дослідження із суспільних наук, дослідження з природничо-математичних наук, дослідження із філологічних наук, дослідження з мистецтвознавчих наук, дослідження із фізичної культури, дослідження зі здоров’я, дослідження зі спорту, научные исследования, молодые ученые, заведения высшего образования, развитие науки, исследования по психолого-педагогическим наукам, исследования по общественным наукам, исследования по естественным математическим наукам, исследования по филологическим наукам, исследования по искусствоведческим наукам, исследования по физической культуре, исследование по здоровью, исследования по спорту, Scientific research, young scientists, institutions of higher education, development of science, research in psychological and pedagogical sciences, social science research, research in natural sciences, research in philological sciences, research in art history, physical culture research, health research, sports research
Цитування
Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 478 с.