Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6457
Title: Маркетингова стратегія як засіб розширення горизонтів діяльності підприємства в контексті сучасних ринкових тенденцій
Other Titles: Маркетинговая стратегия как средство расширения горизонтов деятельности предприятия в контексте современных рыночных тенденций
Marketing strategy as a means of expanding the horizons of the enterprise in the context of modern market trends
Authors: Прокопенко, І. Ф.
Радченко, Л. П.
Соляр, В. В.
Чжу, Цянь
Прокопенко, И. Ф.
Prokopenko, I.
Radchenko, L.
Soliar, V.
Zhu, Qian
Keywords: стратегічне управління підприємством
маркетингова стратегія
види сучасних маркетингових стратегій
чинники, які впливають на вибір маркетингової стратегії
порядок формування маркетингової стратегії
ризики в реалізації маркетингових стратегій.
стратегическое управление предприятием
маркетинговая стратегия
виды современных маркетинговых стратегий
факторы, влияющие на выбор маркетинговой стратегии
порядок формирования маркетинговой стратегии
риски в реализации маркетинговых стратегий
strategic management of the enterprise
marketing strategy
types of modern marketing strategies
factors influencing the choice of marketing strategy
the order of formation of marketing strategy
risks in realization of marketing strategies
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Прокопенко І. Ф. Маркетингова стратегія як засіб розширення горизонтів діяльності підприємства в контексті сучасних ринкових тенденцій / І. Ф. Прокопенко, Л. П. Радченко, В. В. Соляр, Чжу Цянь // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2021. – Вип. 19. – С. 4–27.
Abstract: У статті досліджено методологічні питання сутності маркетингової стратегії підприємства, види сучасних маркетингових стратегій, основні чинники, які впливають на її вибір. Проаналізовані особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах нових ринкових тенденцій. Визначені ризики, які слід враховувати при розробці маркетингової стратегії підприємства. Розкрито етапи формування маркетингової стратегії підприємства. Показано, що використання маркетингових інструментів формування стратегії підприємства підвищує ефективність стратегічного управління в цілому. Досліджено основні елементи системи маркетингового менеджменту підприємства на прикладі діяльності компанії «Shanghai Qiji Culture Media Co., Ltd», особливості формування маркетингових стратегій підприємства для завоювання нових ринків та підвищення конкурентоспроможності компанії. Доведено необхідність упровадження маркетинг-орієнтованого, стратегічного управління підприємством. Обґрунтовано необхідність та основні підходи у здійсненні оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства, напрями її удосконалення. Процес формування та впровадження маркетингової стратегії підприємства відображає багатофункціональний процес взаємопов’язаних етапів. Доведено, що структуру маркетингового плану утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Вони можуть бути використані для покращення якості управління та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Аналізується класифікація маркетингових стратегій. Запропоновано етапи здійснення маркетингового стратегічного управління діяльністю підприємства. Результатом проведеного дослідження є формування рекомендацій, які націлені на удосконалення системи маркетингового стратегічного менеджменту підприємства та підвищення його конкурентоспроможності. В статье исследованы методологические вопросы сущности маркетинговой стратегии предприятия, виды современных маркетинговых стратегий, основные факторы, влияющие на ее выбор. Проанализированы особенности формирования маркетинговой стратегии компании в условиях новейших рыночных тенденций. Определены опасности, которые следует учесть при разработке маркетинговой стратегии компании. Раскрыты этапы формирования маркетинговой стратегии предприятия. Показано, что использование маркетинговых инструментов для формирования стратегии предприятия повышает эффективность стратегического управления в целом. Исследованы основные элементы системы маркетингового менеджмента предприятия на примере деятельности компании Shanghai Qiji Culture Media Co., Ltd, особенности формирования маркетинговых стратегий предприятия для завоевания новых рынков и повышения конкурентоспособности компании. Доказана необходимость внедрения маркетинг-ориентированного, стратегического управления предприятием. Обоснованы необходимость и основные подходы к осуществлению оценки эффективности маркетинговой стратегии предприятия, направления ее усовершенствования. Процесс формирования и внедрения маркетинговой стратегии предприятия отражает функциональный процесс взаимосвязанных этапов. Доказано, что структуру маркетингового плана образуют элементы, реализация которых обеспечивает конкурентоспособность предприятия. Они могут быть использованы для улучшения качества управления и повышения конкурентоспособности предприятия. Анализируется классификация маркетинговых стратегий. Предложены этапы осуществления маркетингового стратегического управления деятельностью предприятия. Результатом проведенного исследования является формирование рекомендаций, направленных на усовершенствование системы маркетингового стратегического менеджмента предприятия и повышение его конкурентоспособности. The article examines the methodological issues of the essence of the marketing strategy of the enterprise, the types of modern marketing strategies, the main factors influencing its choice. The peculiarities of the formation of the marketing strategy of the enterprise in the conditions of new market tendencies are analyzed. The risks that should be taken into account when developing a marketing strategy of the enterprise are identified. The stages of formation of the marketing strategy of the enterprise are revealed. It is shown that the use of marketing tools for the formation of enterprise strategy increases the effectiveness of strategic management as a whole. The main elements of the marketing management system of the enterprise on the example of the company "Shanghai Qiji Culture Media Co., Ltd", the peculiarities of the formation of marketing strategies of the enterprise to conquer new markets, increase the competitiveness of the company. The necessity of introduction of marketing-oriented, strategic management of the enterprise is proved. The necessity and basic approaches in the assessment of the effectiveness of the marketing strategy of the enterprise, the directions of its improvement are substantiated. The process of formation and implementation of marketing strategy of the enterprise reflects the multifunctional process of interrelated stages. It is proved that the structure of the marketing plan is formed by elements, the implementation of which ensures the competitiveness of the enterprise. They can be used to improve the quality of management and increase the level of competitiveness of the enterprise. The classification of marketing strategies is analyzed. The stages of realization of marketing strategic management of activity of the enterprise are offered. The result of the study is the formation of recommendations aimed at improving the system of marketing strategic management of the enterprise and increase its competitiveness. It is established that in a market economy, business leaders need to use a set of marketing tools, which is associated with the dynamic development of society and the rapid development of the market.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6457
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.