Алюзії як різновид інтертекстуальності у художньому творі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У сучасній філології останнім часом об’єктом наукового дослідження стала категорія інтертекстуальності. Під інтертекстуальністю розуміють текстову взаємодію в рамках одного художнього твору, що діє по відношенню до цих текстів як цілого до частини. Алюзія часто розглядається як засіб створення додаткового імпліцитного (прихованого) сенсу і використовується при аналізі понять імплікації, підтексту. Алюзія здатна позначати щось символічно, тоді інформація передається в більш короткому вигляді. Алюзивні назви мають велику кількість ознак, як основних, так і додаткових, що забезпечує глибину та різноманітність тлумачення тексту чи персонажа. Алюзії збагачують, насичують художній текст і дають можливість автору закодувати інформацію, надати їй нову форму, оболонку, завуалюючи поняття. Головне завдання читача і дослідника – не просто «навчити», а й розшифрувати ідею, концепцію, яку автори хочуть передати за допомогою різноманітних алюзій. В современной филологии в последнее время объектом научного исследования стала категория интертекстуальности. Под интертекстуальностью понимают текстовое взаимодействие в рамках одного художественного произведения, которое действует по отношению к этим текстам как целого к части. Аллюзия часто рассматривается как средство создания дополнительного имплицитного (скрытого) смысла и используется при анализе понятий импликации, подтекста. Аллюзия способна обозначать что-то символическое, тогда информация передается в более коротком виде. Алюзивные названия имеют множество признаков, как основных, так и дополнительных, что обеспечивает глубину и разнообразие толкования текста или персонажа. Аллюзии обогащают, насыщают художественный текст и дают возможность автору закодировать информацию, придать ей новую форму, оболочку, завуалируя понятие. Главная задача читателя и исследователя – не просто «научить», но и расшифровать идею, концепцию, которую авторы хотят передать с помощью различных аллюзий. In modern philology, the category of intertextuality has recently become an object for scientific research. Intertextuality is understood as textual interaction within the framework of one artistic work, which acts in relation to these texts as a whole to a part. Allusion is often viewed as a means for creating an additional implicit (hidden) meaning and is used in the analysis of the concepts of implication, subtext. Allusion is able to denote something symbolically, then the information is transmitted to it in a shorter form. Allusive names have a large number of features, both basic and additional, which provides depth and variety of interpretation of a text or character. Allusions enrich, saturate the literary text and enable the author to encode information, give it a new form, shell, veiling concepts. The main task of the reader and the researcher is not just to "learn", but also to decode the idea, the concept that the authors want to convey using various allusions.
Опис
Ключові слова
інтертекстуальність, алюзія, імплікація, завуальовані поняття, символічне значення, интертекстуальность, аллюзия, импликация, скрывающие понятия, символическое значение, intertextuality, allusion, implication, veiling concepts, symbolic meaning
Цитування
Вєдєрнікова Т. В. Алюзії як різновид інтертекстуальності у художньому творі / Т. В. Вєдєрнікова // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 33–38.