Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6442
Title: ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ВАЛЬДОРФСКОЙ ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
USING THE EXPERIENCE OF WALDORF PEDAGOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UKRAINIAN PRIMARY SCHOOL
Authors: Іонова, О. М.
Keywords: вальдорфська педагогіка
початкова школа
вальдорфская педагогика
начальная школа
Waldorf pedagogy
Primary School
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Citation: Іонова О. М. Використання досвіду вальдорфської педагогіки в освітньому процесі Української початкової школи / О. М. Іонова // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи : зб. матеріалів II-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Ніжин, 21 жовт. 2021 р. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя та ін. ; [Уклад.: Т. В. Гордієнко, Н. М. Демченко]. – Ніжин : НДУ. – С. 63–64.
Abstract: Особистість класного вчителя є наріжним каменем вальдорфської школи, оскільки він є одночасно митцем, духовним наставником, лікарем, психологом, соціальним педагогом, що вимагає від педагога відповідальності, ініціативності, ентузіазму й самовіддачі. Завдяки цьому професійна діяльність вальдорфського вчителя спрямована на особистість дитини, її цілісний (інтелектуальний, емоційно-почуттєвий і вольовий) розвиток; реалізацію салютогенетичного (здоров’язбережувального) підходу до освіти школярів, забезпечення духовно-піднесеної, цілюще-емоційної взаємодії педагога з вихованцями. Личность классного учителя является краеугольным камнем вальдорфской школы, поскольку он одновременно художник, духовный наставник, врач, психолог, социальный педагог, что требует от педагога ответственности, инициативности, энтузиазма и самоотдачи. Благодаря этому профессиональная деятельность вальдорфского учителя направлена ​​на личность ребенка, его целостное (интеллектуальное, эмоционально-чувственное и волевое) развитие; реализацию салютогенетического (здоровьесберегающего) подхода к образованию школьников, обеспечение духовно-возвышенного, целебно-эмоционального взаимодействия педагога с воспитанниками. The personality of the class teacher is the cornerstone of the Waldorf school, as he is also an artist, spiritual mentor, doctor, psychologist, social educator, which requires from the teacher responsibility, initiative, enthusiasm and dedication. Due to this, the professional activity of a Waldorf teacher is aimed at the child's personality, his holistic (intellectual, emotional and volitional) development; realization of salutogenetic (health-preserving) approach to education of schoolchildren, providing spiritually-elevated, healing-emotional interaction of the teacher with pupils.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6442
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.