Бібліїзми в сучасній українській мові: синкретизм інтернаціонального і національного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна
Анотація
Наявні в сучасній українській мові бібліїзми мають і потужний стильовий потенціал, що реалізується в усіх функційних стилях, і широкий спектр стилістичних параметрів (від урочисто-піднесених до презирливих). Широка амплітуда онімної конотації в біблійних власних назвах пов‟язана з незавершеністю процесу становлення апелятивів з імен, що, маючи універсальний характер, усе ж можуть нашаровувати національно специфічну інформацію, активно включатися в мовну гру. Имеющиеся в современном украинском языке библиизмы имеют и мощный стилевой потенциал, реализуемый во всех функциональных стилях, и широкий спектр стилистических параметров (от торжественно возвышенных до презрительных). Широкая амплитуда анимной коннотации в библейских именах связана с незавершенностью процесса становления апеллятивов из имен, имея универсальный характер, все же могут наслаивать национально специфическую информацию, активно включаемую в языковую игру. The bibliisms available in the modern Ukrainian language have a powerful style potential, realized in all functional styles, and a wide a range of stylistic parameters (from solemnly sublime to contemptuous). The wide range of animate connotations in biblical names is associated with the incompleteness of the process of making appellatives from names, having universal character, they can nevertheless lay down nationally specific information actively included in the language game.
Опис
Ключові слова
релігійнa лінгвістика, Біблія, бібліїзми, антиприслів'я, религиозная лингвистика, Библия, библиизмы, антипословицы, religious linguistics, Bible, bibliisms, anti-words
Цитування
Піддубна Н. В. Бібліїзми в сучасній українській мові: синкретизм інтернаціонального і національного / Н. В. Піддубна // Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове : зб. навук. артыкл. // Брэсц. дзярж. ўні-т імя А. С. Пушкіна ; [рэдкал. : Л. В. Леванцэвіч і інш.]. – Брэст. – 2021. – С. 160–163.