Коранізми у сучасній українській літературній мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; видавничий дім "Гельветика"
Анотація
В сучасній українській літературній мові для вербалізації релігійної картини світу використовують не лише сакралізми, пов’язані із християнством, а й з іншими світовими релігіями. Відповідно, вагоме значення в цьому процесі належить і коранізмам, які стали сьогодні повноправними складниками системи релігійної лексики й фразеології. В современном украинском литературном языке для вербализации религиозной картины мира используют не только сакрализмы, связанные с христианством, но и с другими мировыми религиями. Соответственно, важное значение в этом процессе принадлежит и коранизмам, ставшим сегодня полноправными составляющими системы религиозной лексики и фразеологии. In modern Ukrainian literary language for verbalization of the religious picture of the world use not only sacralisms associated with Christianity, but also with other world religions. Accordingly, it is important in this the process also belongs to the Koranisms, which have become full-fledged today components of the system of religious vocabulary and phraseology.
Опис
Ключові слова
релігійна лексіка, релігійна фразеологія, Коран, коранізми, религиозная лексика, религиозная фразеология, Коран, коранизмы, religious vocabulary, religious phraseology, Koran, Koranisms
Цитування
Піддубна Н. В. Коранізми у сучасній українській літературній мові / Н. В. Піддубна // III–IV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського) : зб. матеріалів, Київ, 23–24 груд. 2020 р. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського – Київ. – 2020. – Ч. 1. – С.175–178.