Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6416
Title: Етнодизайн та модерна траєкторія професійної підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін в умовах діджиталізації суспільства
Other Titles: Этнодизайн и современная траектория профессиональной подготовки будущего учителя художественных дисциплин в условиях диджитализации общества
Ethnodesign and modernity trajectory of professional training of a future teacher of artistic disciplines in the context of the digitalization of society
Authors: Гриньова, В. М.
Паньок, Т. В.
Гринева, В. Н.
Панек, Т. В.
Grineva, V.
Panyok, T.
Keywords: етнодизайн
етнокультура
етнопедагогіка
національна ідентичність
професійна підготовка
професійна педагогіка
художня освіта
этнодизайн
этнокультура
этнопедагогика
национальная идентичность
профессиональная подготовка
профессиональная педагогика
художественное образование
ethnodesign
ethnoculture
ethnopedagogy
national identity
professional training
professional pedagogy
artistic education
Issue Date: 2021
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Гриньова В. М. Етнодизайн та модерна траєкторія професійної підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін в умовах діджиталізації суспільства / В. М. Гриньова, Т. В. Паньок // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2021. – Вип. 74, т. 2. – С. 146–150.
Abstract: Стаття присвячена теоретичному дослідженню проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів мистецьких дисциплін на засадах залучення українського народного мистецтва та етнодизайну. Важливість цього питання визначено тим, що низкою компетентностей вчителя мистецьких дисциплін є відповідність сучасному рівню інформатизації та діджиталізації суспільства, здатності до теоретичного і практичного освоєння національної мистецької спадщини, фахової орієнтації в сучасному українському образотворчому просторі, спрямування до творчої художньо-педагогічної та культурно-просвітницької діяльності, що допомагає у духовному і культурному розвитку особистості. Доведено, що основним положенням щодо професійної підготовки майбутніх вчителів мистецьких дисциплін є впровадження етнодизайну як однієї із траєкторій Стратегії національно-патріотичного виховання. Професійний розвиток майбутнього вчителя мистецьких дисциплін у закладах освіти розглядається з позиції збереження та використання автентичного культурного пласту народних традицій і сакральних сигнатур українського мистецтва в їхніх сполуках із цифровим складником (анімація, 3D, графічний дизайн, реклама, оформлення сайтів, комп’ютерних ігор із застосуванням елементів українського народного мистецтва). З’ясовано, що у процесі професійної підготовки необхідно використовувати практичні завдання, які спираються на національні культурно-побутові особливості, матеріальну та духовну культуру нації. Коригування змісту професійної підготовки майбутніх вчителів мистецьких дисциплін мусить відбуватися за спрямованістю етнодисциплін, що передбачають активізацію мотиваційних структур студентів до етнологічного самопізнання. Розглянуто, що врахування ідеї етнодизайну у процесі підготовки майбутніх вчителів мистецьких дисциплін вимагає від освітян пошуку нових педагогічних умов для формування професійного мислення, зокрема здійснення міжпредметної інтеграції із застосуванням етномистецьких методів навчання та сучасних ІТ-технологій. Статья посвящена теоретическому исследованию проблемы профессиональной подготовки будущих учителей художественных дисциплин на основе привлечения украинского народного искусства и этнодизайна. Важность этого вопроса определена тем, что рядом компетентностей учителя художественных дисциплин является соответствие современному уровню информатизации и диджитализации общества, способности к теоретическому и практическому освоению национального художественного наследия, профессиональной ориентации в современном украинском изобразительном пространстве, направлении к творческой , что помогает в духовном и культурном развитии личности Доказано, что основным положением профессиональной подготовки будущих учителей художественных дисциплин является внедрение этнодизайна как одной из траекторий Стратегии национально-патриотического воспитания. Профессиональное развитие будущего учителя художественных дисциплин в учебных заведениях рассматривается с позиции сохранения и использования аутентичного культурного пласта народных традиций и сакральных сигнатур украинского искусства в их соединениях с цифровой составляющей (анимация, 3D, графический дизайн, реклама, оформление сайтов, компьютерных игр с применением элементов украинского народного искусства). Выяснено, что в процессе профессиональной подготовки необходимо использовать практические задачи, опирающиеся на национальные культурно-бытовые особенности, материальную и духовную культуру нации. Корректирование содержания профессиональной подготовки будущих учителей художественных дисциплин должно происходить по направленности этнодисциплин, предусматривающих активизацию мотивационных структур студентов к этнологическому самопознанию. Рассмотрено, что учет идеи этнодизайна в процессе подготовки будущих учителей художественных дисциплин требует от педагогов поиска новых педагогических условий для формирования профессионального мышления, в частности, осуществления межпредметной интеграции с применением этнохудожественных методов обучения и современных ИТ-технологий. The article is devoted to theoretical research of the issues of professional training of future teachers of artistic disciplines based on involvement of Ukrainian folk art and ethnodesign. The significance of this matter is dictated by a number of professional requirements that a teacher of artistic disciplines is expected to fulfil: this includes the alignment with modern levels of informatization and digitalization of society, the ability to theoretical and practical exploration of the national artistic legacy, the professional orientation in the modern Ukrainian artistic space, the aspiration to conduct creative artistically-driven pedagogical and culturallyenlightening work, that helps in spiritual and cultural personal development. The article sets out the main provisions for the professional training of future teachers of artistic disciplines through the introduction of ethnodesign as one of the trajectories of the Strategy of national-patriotic education. The professional development of a future teacher of artistic disciplines is viewed from the point of view of preserving and using the authentic cultural layer of national traditions and the sacred signature of Ukrainian art linked with the digital component (animation, 3D, graphic design, advertisement, website creation and computer games design using the elements of Ukrainian folk art). It is proved that in the course of the professional preparation it is necessary to use practical tasks, that are rooted in the specificities, as well as in material and spiritual cultural features. Adjustments to the contents of the professional preparation of future teachers of artistic disciplines must be done with the preference to the ethnographic disciplines, that activate students’ motivation to ethnological self-exploration. The inclusion of the idea of ethnodesign in the course of the preparation of future teachers of artistic disciplines requires the search for new pedagogical conditions for the formation of professional thinking, and in particular: the interdisciplinary integration, using of ethno-artistic teaching methods and modern informational technologies.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6416
ISSN: 1992-5786 (Print)
2664-3529 (Online)
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти
Кафедра образотворчого мистецтваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.