Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6352
Title: АНТРОПОЛОГІЧНА АНТИУТОПІЯ ТРЕТЬОГО РАЙХУ ТА ЇЇ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ІМПЛІКАЦІЇ
Other Titles: АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ АНТИУТОПИЯ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА И ЕЕ ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ
ANTHROPOLOGICAL ANTI-UTOPIA OF THE THIRD REICH AND ITS PHILOSOPHICAL-PEDAGOGICAL IMPLICATIONS
Authors: Култаєва, М. Д.
Keywords: антропологія
антиутопія
Третій рейх
націонал-соціалізм
расова теорія
антропология
антиутопия
Третий рейх
национал-социализм
расовая теория
anthropology
anti-utopia
the Third Reich
national-socialism
race theory
Issue Date: 2019
Publisher: Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Citation: Култаєва М. Д. Антропологічна антиутопія Третього райху та її філософсько-педагогічні імплікації / М. Д. Култаєва // Філософська думка. – 2019. – № 6. – С. 64–80.
Abstract: У статті розглядаються передумови конституювання антропологічної антиутопії Третього райху, засадничі принципи якої були визначені на основі народно-політичної та народно-культурної переорієнтації німецької філософської антропології та доповнені ідеологемами індустріалізму. Розкривається функціональний потенціал головних образів людини, канонізованих в ідеології націонал-соціалізму та символічно репрезентованих як Фюрер, Робітник і Солдат, з протиставленням теоретичної і практичної людини, які у подальшій міфотворчості націонал-соціалізму конкретизуються і героїзуються з метою консолідації різних верств населення. Аналізується антропологічне підґрунтя ідеї народної виховної держави, визначаються особливості її міфологізованого хронотопу з практично необмеженим часом існування та специфічною діалектикою ідеї Європи, якій у парадоксальній спосіб приписується нордичне походження. З’ясовується значення сакральних смислів Третього райху в категоріальних схемах політичної романтики. Простежені наслідки свідомої примітивізації світоглядної культури молоді в ландшафтах антропологічної антиутопії, що сприяло перетворенню студента «на політичного солдата» та ствердженню чоловічої спільноти як структурної моделі антропологічної антиутопії. Показано, що культ сили і здоров’я у цій антиутопії супроводжується приниженням розуму і дискредитацією духовної культури людства та її носія — освіченої людини. Розкривається антигуманна спрямованість біологізаторської редукції «нового світогляду», сформованого на основі міфу про походження та расової теорії, що знаходить прояв у встановленні розрізнення цінного і знеціненого життя і надає цій антиутопії репресивного характеру з легітимацією кримінальних практик перевиховання та ліквідації. В статье рассматриваются предпосылки конституирования антропологической антиутопии Третьего рейха, основные принципы которой были определены на основе народно-политической и народно-культурной переориентации немецкой философской антропологии и дополнены идеологемами индустриализма. Раскрывается функциональный потенциал главных образов человека, канонизированных в идеологии национал-социализма и символически представленных как Фюрер, Рабочий и Солдат, с противопоставлением человека теоретического и практического, которые в дальнейшем мифотворчестве национал-социализма конкретизируются и героизируются с целью консолидации различных слоев населения. Анализируется антропологическое основание идеи народного государства, определяются особенности ее мифологизированного хронотопа с практически неограниченным временем существования и специфической диалектикой идеи Европы, которой в парадоксальный способ приписывается нордическое происхождения. Выясняется значение сакральных смыслов Третьего рейха в категориальных схемах политической романтики. Прослежены последствия сознательной примитивизации мировоззренческой культуры молодежи в ландшафтах антропологической антиутопии, что способствовало превращению студента «в политического солдата» и утверждению мужского сообщества как структурной модели антропологической антиутопии. Показано, что культ силы и здоровья в этой антиутопии сопровождается унижением ума и дискредитацией духовной культуры человечества и его носителя — образованного человека. Раскрывается антигуманная направленность биологизаторской редукции «нового мировоззрения», сформированного на основе мифа о происхождении и расовой теории, находит проявление в установлении различия ценной и обесцененной жизни и придает этой антиутопии репрессивный характер с легитимацией уголовных практик перевоспитания и ликвидации. The article considers the constitutional prerequisites of the anthropological anti-utopia of the Third Reich, the main principles of which were deduced from the folk-political and folk-cultural versions of the German philosophical anthropology completed with ideological statements of the industrialism. The functional potential of the human ideals is re garded. These ideals are canonized in the ideology of the national-socialism with the symbolic representation as Leader, Worker and Soldier as practical persons are conceptualized as antipodes, which in the further myth creations of the national-socialism are concretized and became the features of heroes. The idea and realities of the folk educational state are analyzed including the chronological and topological characteristics of this antiutopia with the practically unrestricted life-time and the dialectic of the European idea with paradox prescribing to it the Nordic origin. The significance of sacral meaning of the Third Reich is clarified in the categorical schemes of the political romantic. The consequences of intentional primitivism of the world view culture of the youth are detected in the landscapes of the anthropological anti-utopia with the transforming of the normal student into “the political soldier” and recognition of the masculine community as a structuring model of society. The anti-human intentionality of biological reduction of the new world view, which is founded on the myth of the origin and the race theory, is unveiled as a distinction between a “worse” and “non- worse” life what makes this anti-utopia a repressive one and legitimates the crime practices of the re-education and liquidation.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6352
ISSN: 2522-9338
Appears in Collections:Кафедра філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Култаєва М. Д. .pdf140.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.