Children’s Game Library as a Unique Extracurricular Educational Establishment in the USSR (the Middle of the 20th Century)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
SciPress Ltd
Анотація
The article reveals the history of emergence and work of children’s game libraries in the USSR in the middle of the 20th century. The first children’s game libraries, which were educational establishments where children could come and play different games, using various game and sport equipment free of charge, appeared in the 1930th and became wide spread in the USSR in the 1930th – 1950th. Children’s game libraries had different tasks of their work (organizing children’s cultural leisure time, increasing the educational and political levels of children’s games and entertainments which were conducted in schools, summer camps and extracurricular educational establishments). They also had different directions of their work, namely: organizational, methodic, educational, experimental, instructive and consultative directions. It has been shown in the article that children’s game libraries had great results of their work (they involved a lot of children and adults in their activities; the network of children’s game libraries began to grow; a lot of new toys and games were created and produced by them). However, children’s game libraries faced certain difficulties in their work, namely: absence of own premises of children’s game libraries, lack of enough support for their activities by some educational institutions and teaching staff, lack of the required amount of toys and games, insufficient instructive and publishing activities of children’s game libraries. У статті висвітлюється історія виникнення та роботи дитячих ігрових бібліотек в СРСР в середині 20-го століття. Перші дитячі ігрові бібліотеки, які були навчальними закладами, де діти могли б прийти і грати в різні ігри, використовуючи різноманітні ігри та спортивний інвентар безкоштовно, з'явилися в 1930-х і стали широко розповсюджуватися в СРСР в 1930-х - 1950-х рр. Дитячі ігрові бібліотеки мали різні завдання їх роботи (організація дитячого культурного дозвілля, підвищення освітнього і політичного рівня дитячих ігор і розваг, які були проведені в школах, літніх таборах і позашкільних навчальних закладах). Вони також мали різні напрямки їх роботи, а саме: організаційні, методичні, освітні, експериментальні, повчальні і дорадчі. В статті було доведено, що дитячі ігрові бібліотеки мали відмінні результати своєї роботи (багато дітей і дорослих беруть участь в їх діяльності, мережа дитячих ігрових бібліотек почала рости, багато нових ігор та іграшок були створені і вироблені ними). Проте, дитячі ігрові бібліотеки зіткнулися з певними труднощами в своїй роботі, а саме: відсутність власних приміщень дитячих ігрових бібліотек, відсутність достатньої підтримки їх діяльності деяких навчальних закладів та викладачів, відсутність необхідної кількості іграшок та ігор, недостатня повчально і видавнича діяльність дитячих ігрових бібліотек. В статье освещается история возникновения и работы детских игровых библиотек в СССР в середине 20-го века. Первые детские игровые библиотеки, которые были учебными заведениями, где дети могли бы прийти и играть в различные игры, используя различные игры и спортивный инвентарь бесплатно, появились в 1930-х и стали широко распространяться в СССР в 1930-х - 1950-х гг. Детские игровые библиотеки имели разные задачи их работы (организация детского досуга, повышение образовательного и политического уровня детских игр и развлечений, которые были проведены в школах, летних лагерях и внешкольных учебных заведениях). Они также имели различные направления их работы, а именно: организационные, методические, образовательные, экспериментальные, обучающие и консультационные. В статье было доказано, что детские игровые библиотеки имели отличные результаты работы (много детей и взрослых принимают участие в их деятельности, сеть детских игровых библиотек начала расти, много новых игр и игрушек были созданы и произведены ними). Однако, детские игровые библиотеки столкнулись с определенными трудностями в своей работе, а именно: отсутствие собственных помещений детских игровых библиотек, отсутствие достаточной поддержки их деятельности некоторых учебных заведений и преподавателей, отсутствие необходимого количества игрушек и игр, недостаточная поучительно и издательская деятельность детских игровых библиотек.
Опис
Ключові слова
children, children’s game library, extracurricular educational establishment, extracurricular education, game, leisure time, діти, дитяча ігрова бібліотека, позашкільний навчальний заклад, позашкільна освіта, гра, вільний час, дети, детская игровая библиотека, внешкольное учебное заведение, внешкольное образование, игра, свободное время
Цитування
Luparenko S. Ye. Children’s Game Library as a Unique Extracurricular Educational Establishment in the USSR (the Middle of the 20th Century) / S. Ye. Luparenko // International Letters of Social and Humanistic Sciences. – 2016. – Vol. 67. – P. 27–32.