Лексико-граматичний оксиморон як засіб заповнення граматичних лакун (на прикладі моделювання видових форм)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Описано особливості моделювання лексико-граматичних оксиморонів для вираження прагматичних відтінків значень як засобу заповнення граматичних лакун в українській мові. Виділяються механізми утворення мовних одиниць на основі конфліктної сполучуваності лексичної та граматичної семантики: одиниця / множина; множина / однина; неградуйована ознака / ступінь вираженості ознаки; процесуальність, тривалість дії/її межа. Особливою продуктивністю характеризуються формування множинних форм singularia tantum і творче моделювання форм ступенів порівняння. Сучасне некодифіковане мовлення характеризується продуктивним творчим формуванням нестандартних аспектних пар дієслів. У процесі утворення аспектних корелятів від одноаспектних дієслів мовець намагається представити тривалу дію як одномоментну або навпаки. Відбувається звуження їх функцій у прямому значенні, що призводить до моделювання потенційних семантичних відтінків слів, розширення їх смислового наповнення. Описаны особенности моделирования лексико-грамматических оксюморонов для выражения прагматических оттенков значений как средства заполнения грамматических лакун в украинском языке. Выделены механизмы образования языковых единиц на основе конфликтной совместимости лексической и грамматической семантики: единственность / множественное число; множественность / единственное число; неградуированный признак / степень выраженности признака; процессуальность, продолжительность действия / его предел. Особой продуктивностью характеризуются образование множественных форм единственного числа тантумов и творческое моделирование форм степеней сравнения. Современная некодифицированная речь характеризуется продуктивным творческим образованием нестандартных видовых пар глаголов. В процессе формирования аспектных коррелятов из однофакторных глаголов говорящий пытается представить длительное действие как одномоментное или наоборот. Происходит сужение их функций в буквальном смысле, что приводит к моделированию потенциальных смысловых оттенков слов, расширению их смыслового содержания. The peculiarities of modeling of lexico-grammatical oxymorons for expression of pragmatic shades of meanings as a means of filling grammatical lacunae in the Ukrainian language are described. The mechanisms of formation of linguistic units on the basis of conflict compatibility of lexical and grammatical semantics are allocated: singularity / plural; plurality / singular; non-graduated feature / degree of expression of a feature; procedurality, duration of an action/ its limit. The formation of plural forms of singularia tantum and creative modelling of the forms of the degrees of comparison are characterized by the particular productivity. Modern uncodified speech is characterized by productive creative formation of non-standard aspect pairs of verbs. In the process of forming of aspect correlates from single-aspect verbs the speaker tries to present a long-term action as a one-moment or vice versa. There is a narrowing of their functions in the literal meaning, which leads to the modelling of the potential semantic shades of words, the expansion of their semantic content.
Опис
Ключові слова
lacuna, lexico-grammatical oxymoron, pragmatic shades of meanings, aspect, irony, estimation, Ukrainian language, лакуна, лексико-граматичний оксиморон, прагматичні відтінки значень, аспект, іронія, оцінка, українська мова, лакуна, лексико-грамматический оксюморон, прагматические оттенки значений, аспект, ирония, оценка, украинский язык
Цитування
Халіман О. В. Лексико-граматичний оксиморон як засіб заповнення граматичних лакун (на прикладі моделювання видових форм) / О. В. Халіман // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : тези міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 250–254.