Активне довголіття засобами фізичної культури та спорту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Анотація
Пропонуємо розглянути проблеми подовження активного довголіття на прикладі такого виду спорту як спортивне орієнтування. Справа в тому, що цей спорт передбачає прояв фізичних якостей вкупі з вирішенням розумових завдань. Це – читання спортивної карти, зпівставлення карти з місцевістю, вибір шляху від одного контрольного пункту до іншого, вміння додержувати правильного напрямку руху, контроль відстані. Також треба приймати миттєві рішення в разі виникнення непередбачених ситуацій. Вміти протистояти психічним навантаженням. Зрештою, біг на місцевості передбачає долання схилів, крутих ярів, кам’яниcтої та піщаної поверхонь, боліт та лісових завалів. Таким чином, перемагає не сильний бігун, а людина, що поєднує фізичні та розумові здібності, має витримку та досвід. Рассмотрены проблемы продления активного долголетия на примере такого вида спорта как спортивное ориентироварие.. Дело в том, что этот спорт предполагает проявление физических качеств вместе с решением умственных задач. Это – чтение спортивной карты, сопоставление карты с местностью, выбор пути от одного контрольного пункта к другому, умение следовать правильному направлению движения, контроль расстояния. Также следует принимать мгновенные решения в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Уметь противостоять психическим нагрузкам. Наконец, бег на местности предполагает преодоление склонов, крутых оврагов, каменистой и песчаной поверхностей, болот и лесных завалов. Таким образом, побеждает не сильный бегун, а человек, обладающий физическими и умственными способностями, имеющий выдержку и опыт. Problems of prolongation of active longevity are considered on the example of such kind of sport as sports orientation. The fact is that this sport presupposes the manifestation of physical qualities together with the solution of mental tasks. This is reading a sports map, comparing the map with the terrain, choosing a path from one checkpoint to another, the ability to follow the correct direction of movement, and control of distance. You should also make instant decisions in case of unforeseen situations. Be able to withstand mental stress. Finally, running on terrain involves overcoming slopes, steep ravines, rocky and sandy surfaces, swamps and forest debris. Thus, it is not a strong runner who wins, but a person with physical and mental abilities, endurance and experience.
Опис
Ключові слова
фізична культура, спорт, спортивне орієнтування, физическая культура, спортивное ориентирование, physical education, sport, orienteering
Цитування
Шип Н. Є. Активне довголіття засобами фізичної культури та спорту / Н. Є. Шип, О. В. Воропаєва // Фітнес, харчування та активне довголіття : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Луцьк, 23 берез. 2021 року / Волин. нац. уні-т ім. Л. Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – С. 40.