Оптимізм в системі предикторів психічної саморегуляції навчально-професійної діяльності студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовано оптимізм в системі предикторів психічної саморегуляції навчально-професійної діяльності студентів. ВІн бере участь в психологічній саморегуляції навчально-професійної діяльності в групі успішних студентів. У неуспішних він проявляється тільки як диспозиції (тобто на стратегічному рівні) і, крім того, негативно (тобто як чинник, що вимагає певної корекції «некритичних», «нереалістичних» оптимістичних очікувань). Встановлені закономірності прояву предикторів ефективності саморегуляції навчально-професійної діяльності студентів дали можливість сформулювати стратегічні завдання і тактичні цілі системи тренінгових вправ, які були включені в програму формувального експерименту. В статье проанализирован оптимизм в системе предикторов психической саморегуляции учебно-профессиональной деятельности студентов. Он принимает участие в психологической саморегуляции учебно-профессиональной деятельности в группе успешных студентов. В неуспешных он проявляется только как диспозиции (т.е. на стратегическом уровне) и, кроме того, отрицательно (т.е. как фактор, требующий определенной коррекции «некритических», «нереалистических» оптимистических ожиданий). Установленные закономерности проявления предикторов эффективности саморегуляции учебно-профессиональной деятельности студентов позволили сформулировать стратегические задачи и тактические цели системы тренинговых упражнений, включенных в программу формовочного эксперимента. The article analyzes the optimism in the system of predictors of mental self-regulation of educational and professional activities of students. He takes part in the psychological self-regulation of academic-professional activity in a group of successful students. В unsuccessful ones it is manifested only as dispositions (i.e. at the strategic level) and, moreover, negatively (i.e. as a factor requiring a certain correction of "uncritical", "unrealistic" optimistic expectations). The established regularities of manifestation of predictors of efficiency of self-regulation of students' educational and professional activity allowed us to formulate strategic tasks and tactical goals of the system of training exercises included in the program of the formational experiment.
Опис
Ключові слова
оптимізм, система предикторів, психічна саморегуляція, студенти, аспірантські роботи, оптимизм, система предикторов, психическая саморегуляция, студенты, аспирантские работы, optimism, predictor system, mental self-regulation, students, postgraduate work
Цитування
Кузнєцова М. М. Оптимізм в системі предикторів психічної саморегуляції навчально-професійної діяльності студентів / М. М. Кузнєцова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 190–194.