Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6315
Title: Місце музичної терапії у вихованні дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку
Other Titles: Место музыкальной терапии в воспитании детей со сложными нарушениями психофизического развития
The place of music therapy in the education of children with complex disorders of psychophysical development
Authors: Квітка, Н. О.
Галій, А. І.
Квитка, Н. О.
Галий, А. И.
Kvitka, N.
Galiy, A.
Keywords: музична терапія
виховання
діти
порушення психофізичного розвитку
музыкальная терапия
воспитание
дети
нарушения психофизического развития
music therapy
upbringing
children
disorders of psychophysical development
Issue Date: 7-Apr-2011
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Квітка Н. О. Місце музичної терапії у вихованні дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку / Н. О. Квітка, А. І. Галій // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 287–292.
Abstract: Музична терапія для дітей з особливими потребами є надзвичайно важливою. В навчально-виховному процесі шкіл та роботі реабілітаційних центрів, де активно відбувається формування та розвиток дітей, вона має зайняти своє належне місце. І чим більше буде впроваджено нестандартних, творчих, не медичних засобів впливу на активізацію внутрішніх ресурсів організму дитини, тим більше шансів допомогти кожній конкретній дитині. Музыкальная терапия для детей с особыми потребностями является чрезвычайно важной. В учебно-воспитательном процессе школ и работе реабилитационных центров, где активно происходит формирование и развитие детей, она должна занять свое достойное место. И чем больше будет внедрено нестандартных, творческих, не медицинских средств воздействия на активизацию внутренних ресурсов организма ребенка, тем больше шансов помочь каждому конкретному ребенку. Music therapy for children with special needs is extremely important. It should occupy its rightful place in the educational process of schools and in the work of rehabilitation centres, where children are actively shaping and developing. The more non-standard, creative, non-medical means of influencing the activation of the inner resources of the child's body are introduced, the better the chances of helping each individual child.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6315
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Квітка Н. О., Галій А .І. .pdf203.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.