Психологічна культура педагогічних працівників як передумова формування культури здоров’я молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто, що психологічна культура є запорукою певного психологічного комфорту особистості та її психічного здоров’я. Психологічна культура є важливою складовою культури людини, яка сприяє формуванню культури здоров’я особистості, нормальному розвиткові та функціонуванню всіх складових індивідуального здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного). Розвиток психологічної культури має стати невід’ємною складовою підготовки майбутнього педагога, що дозволить йому компетентно виконувати покладені на нього професійні обов’язки, а також відповідати сучасним вимогам щодо збереження та зміцнення здоров’я молоді в освітньому закладі. В статье рассмотрено, что психологическая культура является залогом психологического комфорта личности и ее психического здоровья. Психологическая культура является важной составляющей культуры человека, способствующей формированию культуры здоровья личности, нормальному развитию и функционированию всех составляющих индивидуального здоровья (физического, психического, социального, духовного). Развитие психологической культуры должно стать неотъемлемой составной частью подготовки будущего педагога, что позволит ему компетентно выполнять возложенные на него профессиональные обязанности, а также отвечать современным требованиям по сохранению и укреплению здоровья молодежи в образовательном учреждении. The article considers that psychological culture is the key to psychological comfort of an individual and his/her mental health. Psychological culture is an important component of human culture, contributing to the formation of personal health culture, normal development and functioning of all components of individual health (physical, mental, social, spiritual). The development of psychological culture should become an integral part of the training of a future teacher, which will allow him/her to competently perform his/her professional duties, as well as meet modern requirements for the preservation and promotion of youth health in the educational institution.
Опис
Ключові слова
педагогічна діяльність, психологічна культура, культура здоров’я, молодь, педагогическая деятельность, психологическая культура, культура здоровья, молодежь, pedagogical activity, psychological culture, health culture, youth
Цитування
Мельник Ю. Б. Психологічна культура педагогічних працівників як передумова формування культури здоров’я молоді / Ю. Б. Мельник // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 150–152.